ورود  \/ 
ثبت نمودن

منابع کنکورکارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 

مجموعه پرستاری

دروس

منابع

پرستاری داخلی جراحی

1.Brunner and suddarth's of medical- surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 11th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, last edition.
2.Medical-surgical nursing: clinical management for positive outecomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson Hawks- 7th .ed. St. Louis: Elsevier Saunders, last edition.
3.Phipp's medical- surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …(et.al.) 8th. Ed. St. Louis: Elsevier Mosby last edition

پرستاری کودکان

Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson.- St.
Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition

پرستاری بهداشت جامعه

-1Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 EdSt. Louis : mosby, Last Edition
-2Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances Manure. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition
 3.پارك ، جان اورت ، 1928 درسنامه پزشكی پيشگيری و اجتماعی – مولفان جی . ای . پارك . ك . پاركر، برگردان به فارسی حسين شجاعی تهرانی – ويرايش هفدهم –تهران : سماط ، آخرين ويرايش
 4.برنامه و راهنمايی ايمن سازی (جلد 6 ) . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت سلامت آخرين ويرايش

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry .St . Louis : mosby , Last Edition
2-Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition

روان پرستاری

-1Psychiatric mental health nursing. Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday
Worret– St. Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition
2-Psychiatric mental health nursing. Sheila L.Videbech.7 ed. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2017
3-Mental health Nursing. Linda M. Gorman. Robynn F. Anwar. Phialadelphia.F.A. Davis. 2019
4-Essentials of Psychiatric mental health nursing. Concepts of care in evidence based practice.    Mary c.Townsend. Karyn I. Morgan. 7 ed Phialadelphia.F.A. Davis. 2017

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد پرستاری سالمندی
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه پرستاری
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشدپرستاری سالمندی
آزمون کشوری کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
درباره رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
دروس امتحانی و ظرایب مربوطه ارشد پرستاری سالمندی
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه