ورود  \/ 
ثبت نمودن

29 تیر

Attentive

معنیAttentive:ملتفت مراقب

مترادف : observant; polite; caring, loving
مثالهایی از کاربرد این کلمه
Hecke's new work has something of interest for both the casual and attentive viewer.
 کار جدید هک تا اندازه ای علاقه برای هردو بیننده اتفاقی و ملتفت دارد
The crew were extremely attentive to the passengers' safety.
 
The waiters were attentive and friendly.
 
 

توسعه کلمه:

در فیلد زیر مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه