آزمون زبان لغات کلیدی (آزمون نوزدهم)

آزمون های رایگان زبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

داوطلب گرامی، با استفاده از این آزمون میتوانید ارزیابی ای از کلمات کلیدی زبان را که تا کنون آموخته اید داشته باشید. تماس باما:88949740 www.phdpezeshki.com تعداد سوالات آزمون 19 سوال میباشد ودرپایان آزمون کارنامه صادرمیگردد این آزمون محدودیت زمانی ندارد

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+