ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

 

- تعریف رشته و مقطع مربوطه:
دوره کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه
Public Health in Nutrition (M.Sc.)
رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغزیه شاخه ای از علوم پزشکی و آمیخته ای از علوم زیستی، بهداشتی و تغزیه است که بر پایه علم تغزیه و با توجه به عوامل فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی در راستای ارتقاء سلامت جامعه گام برمی دارد. دانش آموختگان این مقطع، قادر خواهند بود در مقطع بالاتر نیز ادامه تحصیل دهند.

2- تاریخچه کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
رشته تغزیه بیش از نیم سده است که در دنیا تدریس می شود و در سالهای اخیر علاوه بر رشته های کارشناسی ارشد علوم تغزیه و علوم بهداشتی در تغزیه، چندین رشته جدید در زمینه های اپیدمیولوژی تغزیه، تغزه سلولی – ملکولی، سیاستگزاری غذا و تغذیه، تغذیه بالینی و ... در جهان ایجاد شده است.
در ایران در بخش تغذیه از سال 1345 بعنوان یکی از بخشهای گروه اکولوژی انسانی در دانشکده بهداشت و از سال 1371 در گروه تغذیه و بیوشیمی همواره در مقطع کارشناسی ارشد (علوم بهداشتی در رشته تغذیه) دانشجو پذیرفته است. آخرین بازنگری برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (علوم بهداشتی در رشته تغزیه) در تاریخ 16/2/1375 انجام گرفت. اینک نیاز به بازنگری برنامه آموزشی این رشته به دلیل تغییر الگوی بیماریها از بیماریهای عفونی به بیماریهای مزمن و نقش تغذیه در ایجاد و پیشگیری از آنها، گسترش علوم تغزیه و تفکیک آن به رشته های تخصصی مختلف احساس می شود.

3- ضرورت کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
یکی از شرایط حفظ و ارتقاء سلامت فرد و جامعه دریافت غذای سالم و کافی است. غذا نه تنها باید نیاز های فیزیولوژیک را برآورده سازد، بلکه باید با شرایط و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز هماهنگی داشته باشد. مسئولیت اساسی دانش آموخته علوم بهداشتی در تغذیه این است که با در نظر گرفتن نیازها و امکانات جامعه و با حفظ ارزشهای انسانی و اجتماعی در جهت تامین و ارتقاء سلامت جامعه گام بردارد. برای دستیابی به این هدف باید افرادی تربیت شوند که مهارتهای تخصصی و اقتصادی منطبق با فلسفه بالا را جهت ارائه در سطح جهان دارا باشند. از این رو، متخصصان علوم بهداشتی در تغذیه باید مهارتهایی کسب کنند تا بتوانند بعنوان عضوی از تیم بهداشتی در حفظ و بهبود سلامت جسمی و روانی جامعه فعالیت کنند. دانش آموختگان این رشته باید علاوه بر این به مبانی الهی و دینی و ارزشهای حاکم بر جامعه توجه نمایند.

4-اهمیت کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای مشارکت در توسعه سلامتی از طریق انجام تحقیقات و ارائه آموزش های پیشرفته کوتاه مدت و مشاوره و خدمات تخصصی در امر سلامت عمومی
5-اینده کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
برنامه ریزان دوره می خواهند در پایان دوره های برنامه ریزی پنج ساله کشوری فارغ التحصیلان این رشته جایگاهی به عنوان مرجع تربیت نیروی انسانی بهداشتی در تغذیه در سطح کارشناسی ارشد در کشور و منطقه داشته و ضمناً فارقغ التحصیلان موقعیت قابل رقابت در جهان را نیز دارا باشند.
6-هدف ازکارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
دانش آموختگان این رشته می بایست در موارد زیر در سطح جامعه فعالیت نمایند:
برنامه ریزی و نظارت بر خدمات تغذیه ای (مشاوره، مراقبت، برنامه ریزی تغذیه ای و ...)
ارائه آموزش تغذیه به سایر رشته های وابسته حرفه ای
طراحی، اجرا یا مشارکت در اجرای پژوهش های کاربردی تغذیه
7- اهمیت کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
نقش آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، مشاوره ای و ارائه خدمات تغذیه ای
8-شرح وظایف درکارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
الف-کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه در نقش آموزشی خود وظایف زیر را عهده دار است:
1)ارائه آموزش های لازم در زمینه تغذیه به جامعه
2)ارائه آموزش های لازم در زمینه تغذیه به حرفه های وابسته
ب-کارشناس ارشد علوم بهداشتی در نقش پژوهشی خود وظایف زیر را عهده دار است:
1)بررسی و شناخت مسائل و مشکلات تغذیه جامعه
2)تعیین الویت های پژوهشی
3)تدوین پروپوزال پژوهشی
4)انجام پژوهش های کاربردی در سطح جامعه
5)مدیریت اجرای پژوهش (مدیریت اجرایی، عملیات میدانی و عملیات آزمایشگاهی)
6)ارائه گزارش یافته ها و ارائه راه حل
ج-کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه در نقش مدیریتی خود وظایف زیر را عهده دار است:
1)توانایی اداره و ارزشیابی برنامه های مداخله ای تغذیه در جامعه
2)توانایی اداره و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی تغذیه در جامعه
د-کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه در نقش مشاوره ای خود وظایف زیر را عهده دار است:
1)ارائه خدمات مشاوره ای مطابق با شناخت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تغذیه ای جامعه
2)پیگیری نتایج اقدامات مشاوره ای
3)ارائه خدمات مشاوره ای به موسسات و سازمان های اجرایی-خدماتی (وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و...)
ه-کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه در نقش اجتماعی خود وظایف زیر را عهده دار است:
1)عرضه مراقبتهای تغذیه ای در شبکه های بهداشتی درمانی
2)عرضه مراقبتهای تغذیه ای و تنظیم برنامه های غذایی برای مراکز گروهی از قبیل خانه های سالمندان، مهدهای کودک، پادگان ها و...

9- برنامه  آموزشی کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
در اجرای برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در رشته تغذیه استراتژی های زیر مد نظر می باشد:
مبتنی بر نیازهای جامعه و آموزش در عرصه
توجه به روش ها و فنون جدید آموزشی در آموزش و تدریس
10-ظرفیت پذیرش دانشجوکارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
1)مدارک مورد پذیرش: مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های زیر:
الف: کارشناسی علوم تغذیه، رژیم شناسی، صنایع غذایی، بهداشت عمومی، مامایی، پرستاری و سایر رشته های وابسته
ب: کارشناسی علوم پزشکی، زیست شناسی (جانوری،سلولی ملکولی و میکروبیولوژی)
ج: مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی و دامپروری)
د: مهندسی منابع طبیعی
ه: دکترای عمومی دامپزشکی
2)مواد امتحانی و ضریب هر کدام:
الف: تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی (ضریب 4)
ب: بیوشیمی عمومی (ضریب 2)
ج: فیزیولوژی (ضریب 2)
د: زبان عمومی (ضریب 2)

11-رشته های مشابه کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه داخل کشور:
رشته مشابه کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه در داخل کشور وجود ندارد.

12-رشته های مشابه کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه در خارج از کشور:
M.Sc. Public Health in Nutrition
کارشناسی ارشد در علوم بهداشتی تغذیه

13-شرایط مورد نیاز برای بکارگیری کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه:
طبق ضوابط و شرایط دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی می باشد.

 

 

مطالب مرتبط:

مدارک تحصیلی مورد پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

کلاس کنکور کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

بهترین منابع آزمون ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

سختی سوالات آزمون ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

دانلود سوالات آزمون علوم بهداشتی در تغذیه

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد علوم بهداشت در تغذیه

آزمون های کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه

کلاس کنکور کارشناسی ارشد علوم بهداشتی درتغذیه (نمایش ویدئویی)

دروس امتحانی و ضرایب علوم بهداشتی در تغذیه

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

درباره رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید