ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

منابع کنکور کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت

اقتصاد بهداشت
منابعحيطهدرس
تحليل اقتصادي-نظريه و كاربرد(جلد او ٢)، موريس فيليپس، اكبـر كميجـاني، انتشـارات دانشـگاه تهـران، ١٣٩٧ ، چاپ هفدهم 

اقتصاد خرد

اقتصاد كلان جلد اول و دوم، تيمور رحماني، انتشارات برادران ،١٤٠٠  اقتصاد كلان

راهبردهاي مديريت مالي براي بيمارستانها و سازمانهاي بهداشتي درماني: ابزارها، تكنيكهـا، چـك ليسـتها و مطالعات موردي، ديويد ادوارد مارسينكو، هوپ ريچل هرتيكو ترجمه فربد عبـادي فـردآذر و همكـاران.

انتشارات آرون ،١٣٩٧

مديريت ماليمديريت مالي و اقتصاد بهداشت  
اقتصاد سلامت و مراقبت هاي سلامت، نوشته شرمن فولند، ترجمه علي اكبري ساري، سارا امام قلـي پـور انتشارات سبحان ، ١٣٩٥

مباني و اصول اقتصاد سلامت

 

اقتصاد مراقيت سلامت، فربد عبادي آذر، عزيز رضا پور، تهران نشر عبادي فر ،١٣٩٤
اقتصـاد سـلامت، اصـول و جريـان منـابع، تومـاس گتـزن، ترجمـه محمـود نكـويي مقـدم، محمدرضـا اميراسماعيلي، محمدامين بهرامي، انتشارات پارسا ،١٤٠١   

مديريت خدمات سلامت- مفاهيم و عمل(ويرايش دوم)، مري جي هاريس وهمكاران، ترجمـه عزيـز رضـا پور-فربد عبادي آذر-سعيد باقري فرادنبه- نگار يوسف زاده، تهران نشر عبادي آذر ، ١٣٩٣

فصل ١٤( مديريت تنظـيم قـرارداد هـاي سـازماني)، فصـل ١٥ ( بهبـود عملكـرد سـازماني در مراقبـت سلامت) و فصل ١٧( از مديريت ريسك تا حاكميت باليني.)

 

مديريت خدمات بهداشتي

سازمان و مديريت

بهداشت و درمان

برون سپاري خدمات سلامت، محمد رضا ملكي-سوگند توراني-علي وفايي نجار-سارا قدوسـي ،انتشـارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مديريت بهداشت و درمان، سعيد آصف زاده، دانشگاه علـوم پزشـكي قـزوين ، فصـول ٥, ٦، ١٠، ١٦، ١٧، ١٨و ٢٠- چاپ هفتم ١٣٩٥
نظام هاي بيمه سلامت ، رحيم استوار ،محمد عرب، زهرا كاوسي، رامين روانگرد، نشـر جهـاد دانشـگاهي ،١٣٩٦ بيمه سلامت  
اصلاحات نظام سلامت، راهنماي عدالت و كارايي، عليرضا احمدوند و همكاران، نشر ابـن سـيناي بـزرگ-١٣٨٤ (اخرين چاپ)

 

نظام سلامت

گزارش جهاني سلامت ٢٠١٠، سيد مرتضي ادياني و همكاران، نشر جهاد دانشگاهي ، ١٣٩٣  
اصول بازاريابي در بخش سلامت، اريـك، ان بركـوويتز، ترجمـه م. عـرب، تهـران نشـر جهـاد دانشـگاهي ،١٣٩٩
برنامه ريزي بهداشت و درمان، آصف زاده و عزيز رضا پـور، دانشـگاه علـوم پزشـكي قـزوين، نشـر حـديث امروز ،١٣٩٥ برنامه ريزي بهداشت و درمان  
بيمارستان چه نوع سازماني است و چگونه كـار مـي كنـد، نـدان گـريفين، ترجمـه م. عـرب، نشـر جهـاد دانشگاهي واحد تهران ، ١٣٩٦

مديريت بيمارستان

 

 

مميزي باليني، جعفر صادق تبريزي ،شـهرام عبدلي،مصـطفي فـرح بخش،نشـر الـوين١٣٩١فصـل دوم و سوم
مشاركت بيمار و جامعه ،شهرام عبدلي،مصـطفي فـرح بخش،نشـر الـوين١٣٩٢ فصـول اول،سـوم، پـنجم، ششم و هشتم
اصول و روش هاي آمار زيستي ،(Daniel W)، ترجمه محمد تقي آيت اللهي ، ناشر اميركبير تهران 

آمار و آمار

حياتي

روش هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دكتر كاظم محمد و همكاران  
رياضيات عمومي و كاربردهاي آن، محمد حسين پور كاظمي،نشـرني، جلـد اول، چـاپ دهـم- جلـد دوم ،چاپ پنجم  رياضي

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید