ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

Icu

دوره بازآموزی ICU

 
 
ICU
 
 
شرایط دوره
 
  
شهریه به تومانتعداد ساعتنام استادتاریخ برگزاری دورهگروه
400000
40
استاد شیری
94/05/18 لغایت 94/05/20
اول
400000
40
استاد شیری
94/06/29 لغایت 94/06/31
دوم
400000
40
استاد شیری
94/07/16هر هفته پنجشنبه
سوم
400000
40
استاد شیری
94/8/09 لغایت 94/8/11
چهارم
 
 
 
  
نظرات (0) کلیک ها: 5262

محتوای دوره بازآموزی ICU

ICUطرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدتاهداف ويژه رفتاري 1- آناتومي مجاري هوايي و گردش خون ريوي راشرح دهد. 2- حجم ها وظرفيت هاي ريوي توضيح داده ورابطه بين ‌آنها رابيان نمايد. 3- پرفوزيون راتعريف كرده ووضعيت هاي طبيعي تهويه به پرفوزيون راشرح دهد. 4- روش هاي انتقال اكسيژن ودي اكسيد كربن درخون راذكرنمايد. 5- روش هاي لوله گذاري داخل تراشه، مزايا ومعايب آن را مورد بحث قرار دهد. 6- عوارض لوله گذاري داخل تراشه رادانسته وقادر باشد با اقدامات پرستاري آن را به حداقل برساند. 7- موارد استفاده از لوله گذاري داخل تراشه وتراكئوستومي رابيان كند. 8- روش ها ي صحيح ساكشن در بيماران داراي راه هوايي مصنوعي راذكركند. 9- موارد استفاده اكسيژن درماني راذكركند. 10- روش هاي تجويز اكسيژن راباذكر مزايا ومعايب آن ها به تفكيك توضيح دهد. 11- نارسايي حاد تنفسي راتعريف كرده وعوامل مؤثردرايجاد آن راشرح دهد. 12- بيماري هاي منجر به نارسايي حاد تنفسي رانام ببرد. 13- علائم باليني، تست هاي تشخيصي، درمان ومراقبت پرستاري دربيماران دچار نارسايي حاد تنفسي راشرح دهد. 14- مراحل مختلف بررسي بيماران درحال اغماء راتفسيرنمائيد. 15- جهت تعيين وضعيت عمومي بيمار دچار ضربه مغزي ازجدول گلاسكوبه طور صحيح استفاده نمايد. 16- راه كارهاي كلي كنترل عفونت دربخش هاي ويژه رابيان كند. 17- عوامل خطر درايجاد زخم بستر بيماران بستري درICUرا ذكرنمايد. 18- مداخلات پرستاري جهت پيشگيري اززخم بسترراذكركند. 19- مراقبت هاي پرستاري ازبيمار دچار زخم بستر راتوضيح دهد. 20- روش صحيح به دست آوردن نمونه خون شرياني راشرح دهد. 21- پارامترهاي اصلي جهت تفسير گازهاي خون شرياني راتوضيح دهد. 22- اختلالات اسيد وباز جبران نشده، جبران نسبي وجبران كامل راتشخيص داده وشرح دهد. 23- اختلال اسيد وبازمركب راتوضيح دهد. 24- انواع جراحي قلب راذكرنمايد. 25- انديكاسيونهاي جراحي قلب رانام برده ومزايا ومعايب انواع دريچه هاي مصنوعي راتوصيف نمايد. 26- عوارض احتمالي جراحي قلب، روشهاي پيشگيري ازاين عوارض وپارامترهاي بررسي وشناخت مناسب برا ي تشحيص آنها رابيان كند. 27- انواع روش هاي تهويه مكانيكي رانام ببرد. 28- موارد استفاده، مزايا، معايب استفاده ازانواع روش هاي تهويه مكانيكي راشرح دهد. 29- مدهاي مختلف ونتيلاتورراتوضيح دهد. 30- نحوه تنظيم دستگاه ونتيلاتوررابيان نمايد. 31- معيارهاي جداسازي بيمارازدستگاه ونتيلاتوررانام ببرد.فهرست محتوا1- آناتومي مجاري هوايي وگردش خون ريوي 2- تهويه وعوامل مؤثربركنترل تنفس ،عوامل مؤثربركنترل تنفس 3- حجم ها وظرفيت هاي ريوي ورابطه بين ‌آنها 4- پرفوزيون ووضعيت هاي طبيعي تهويه به پرفوزيون. 5- روش هاي انتقال اكسيژن ودي اكسيد كربن درخون 1- اهداف استفاده از راه هوايي مصنوعي 2- روش هاي استفاده ازراه هاي هوايي حلقي وانواع آن 3- موارد استفاده ازلوله گذاري داخل تراشه 4- روش هاي لوله گذاري داخل تراشه، مزايا ومعايب آن 5- عوارض لوله گذاري داخل تراشه اقدامات پرستاري آن 6- موارد استفاده ازتراكئوستومي 7- روش ها ي صحيح ساكشن در بيماران داراي راه هوايي مصنوعي 8- بيمارداراي لوله تراشه وتراكئوستومي 9- روش هاي مراقبت ازبيمارداراي لوله تراشه وتراكئوستومي 1- هيپوكسمي وهيپوكسي ، انواع هيپوكسمي 2- اهداف اكسيژن درماني ،موارد استفاده اكسيژن درماني 3- عوارض اكسيژن درماني وروش هاي پيشگيري ازعوارض 1- روش هاي تجويز اكسيژن مزايا ومعايب آن ها به تفكيك 1- مكانيزم هاي فيزيولوژيك درتعادل اسيد وباز بدن وموارد استفاده ازABG 2- روش صحيح به دست آوردن نمونه خون شرياني 3- مقادير طبيعي معيارهاي خون شرياني ووريدي 4- پارامترهاي اصلي جهت تفسير گازهاي خون شرياني 5- اختلالات اسيد وباز جبران نشده، جبران نسبي وجبران كامل 6- اختلال اسيد وبازمركب 1- انواع جراحي قلب 2- انديكاسيونهاي جراحي قلب مزايا ومعايب انواع دريچه هاي مصنوعي 3- روشها ومزاياي استفاده ازتجهيزات كمك بطني 4- انواع مختلف جراح هاي قلب وروند جراحي قلب باز 5- برنامه آموزشي بيماران تحت عمل جراحي قلب 6-عوارض احتمالي جراحي قلب، روشهاي پيشگيري ازاين عوارض وپارامترهاي بررسي وشناخت مناسب برا ي نشحيص آنها 1-موارد استفاده ازدستگاههاي تهويه مكانيكي 2- انواع روش هاي تهويه مكانيكي 3- موارد استفاده، مزايا، معايب استفاده ازانواع روش هاي تهويه مكانيكي 4-مدهاي مختلف ونتيلاتور 5- عوارضي مربوط به دستگاه هاي تهويه مصنوعي 6-نحوه تنظيم دستگاه ونتيلاتور 7-معيارهاي جداسازي بيمارازدستگاه ونتيلاتور 8-فرايند پرستاري ومداخلات مربوطه درمورد بيماران تحت تهويه مكانيكي 1- نارسايي حاد تنفسي وعوامل مؤثردرايجاد آن 2- بيماري هاي منجر به نارسايي حاد تنفسي 3- علائم باليني، تست هاي تشخيصي، درمان ومراقبت پرستاري دربيماران دچار نارسايي حاد تنفسي 4- پاتوفيزيولوژي سندرم ديسترس تنفسي بالغين (ARDS ) 5- عوامل خطر، علائم باليني، تست هاي تشخيصي درARDS 6- درمان ومراقبت پرستاري ازبيمارمبتلا ARDS 1- اغماء و علل اغماء 2- برخورد گام به گام دربيماردچاراغماء 3- مراحل مختلف بررسي بيماران درحال اغماء 4- تعيين وضعيت عمومي بيمار دچار ضربه مغزي ازجدول گلاسكو كنترل عفونت دربخش ها ي ويژه 1- راه كارهاي كلي كنترل عفونت دربخش هاي ويژه 2- روش هاي پيشگيري ازعفونت درارگان ها ي خاص 1- عوامل خطر درايجاد زخم بستر بيماران بستري درICU 2- پاتوفيزيولوژي زخم هاي فشاري 3- مداخلات پرستاري جهت پيشگيري اززخم بستر 4- مراقبت هاي پرستاري ازبيمار دچار زخم بستر 
نظرات (0) کلیک ها: 3369

آئين نامه آموزشی

  
 
دستورالعمل اجرائي آئين نامه برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت
 
   
 
:مقدمه در راستاي اجراي آئين نامه تأسيس وبرگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي دستورالعمل اجرائي آئين نامه مذكور برابر ذيل اعلام ميگردد
 
 
اهداف
 
 
هدف از برگزاري اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است و اين دوره ها بمنظور تأمين اهداف زير طراحي ميگردند : برگزاري دوره هاي آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سر فصل هاي دانشگاهي فعلي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند . دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل مي گردد و در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و افراد خود مايل به شركت در اين دوره ها و كسب تبحر در شاخه خاصي از تخصص مربوطه مي باشند . اهداف كلي اجراي قانون آموزش ضمن خدمت كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود ، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي ، بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه به روشهاي ياد شده زير است : الف – افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون . ب – به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه. ج – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – .درماني كشور و جلب مشاركت آنها. د- تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي . هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته
 
 
تعريف دوره
 
 
دوره كوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تأمين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آنان منتج به صدور گواهي مي گردد ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد
 
 
طول دوره
 
 
.طول دوره بسته به محتواي دوره از دوروز معادل 12 ساعت تا یک هفته معادل 40 ساعت است
 
 
ظرفيت دوره
 
 .ظرفيت دوره حداكثر 50 نفر مي باشد 
 شرايط مسئول دوره كوتاه مدت دبير علمي برنامه 
 1- عضو هيئت علمي دانشگاه / دانشكده باشد . 2- حداقل يك كارگاه عمومي آموزش پزشكي يا دو كارگاه ارزشيابي و برنامه ريزي آموزشي گذرانده باشد . تبصره 1- در خصوص دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل ميگردد ولي در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده وهمچنين جهت آموزش با دستگاه خاصي طراحي شده باشد كه ضرورت فرا گرفتن كار با آن دستگاه درسيستم احساس گردد مسئول دوره بايد علاوه بر شرايط بند 1 و 2 داراي مدرك مهارت مربوطه از يك مرجع ذيصلاح بوده و حداقل بمدت 1 سال با آن دستگاه و يا در آن رشته كار كرده باشد . تبصره 2- دوره هاي آموزشي با مطالب وموضوعات جديد كه در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند بشرطي قابل راه اندازي هستند كه آن .مهارت حرفه اي حداقل به مدت 3 دوره جزو روشهاي جاري آن بخش باشد و اسناد بيمارستاني صحت آن را تائيد نمايند 
   
 حضور وغياب 
 .انجام حضور و غياب در برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي الزامي ميباشد و تسليم گواهي منوط به شركت منظم و كامل در تمامي جلسات خواهد بود 
 حق ثبت نام 
 .ميزان حق ثبت نام متناسب با برآورد هزينه دوره توسط مراكز مجاز برگزار كننده تعيين و توسط كميته تصويب دوره و تخصيص امتياز مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد 
 گواهينامه دوره 
 .جهت دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي با توجه به نوع طراحي برنامه امكان صدور یک نوع گواهي(گواهي شركت در دوره ) ميباشد 
 ارزشیابی دوره 
 .توزيع فرمهاي نظر سنجي درانتهای دوره بین شرکت کنندگان از برنامه و اساتيد بر اساس ضوابطي كه موسسه مشخص مي كند 
  
نظرات (0) کلیک ها: 2505