ورود  \/ 
ثبت نمودن

IELTS

شرایط دوره حضوری

شهریه به تومانتعداد جلسات

مدت کل دوره

بر حسب ماه

تعداد جلسات در هفته

سه ساعته

نام استادنام درس
4000002332دکتر حاجی پورIELTS-Level 1
46000023 32دکتر حاجی پورIELTS-Level 2
4600002332دکتر حاجی پورIELTS-Level 3
48000023 32دکتر حاجی پورIELTS-Level 4
48000020 32دکتر حاجی پورIELTS-Level 5

 

 

 

نظرات (4) کلیک ها: 2381