ورود  \/ 
ثبت نمودن

IELTS

شرایط دوره حضوری

 

شهریه به تومانتعداد جلسات

مدت کل دوره

بر حسب ماه

تعداد جلسات در هفته

سه ساعته

نام استادنام درس
4800002332دکتر حاجی پورIELTS-Level 1
49000023 32دکتر حاجی پورIELTS-Level 2
4900002332دکتر حاجی پورIELTS-Level 3
50000023 32دکتر حاجی پورIELTS-Level 4
50000020 32دکتر حاجی پورIELTS-Level 5

 

 

 

نظرات (4) کلیک ها: 2843