ورود  \/ 
ثبت نمودن
 
 IELTS 
 
شرایط دوره حضوری
 
  
نام استادشهریه به تومان   تعداد ساعت              نام درس
استاد جوادی
58000
20
Listening
استاد جوادی
8700030
Reading
استاد جوادی
7250025
Speaking
استاد جوادی
7250025
Writing
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
 
کل شهریه
تعداد ساعت
 
290000
100
   
نظرات (2) کلیک ها: 2064