ورود  \/ 
ثبت نمودن

مدیریت بهداشت و درمان

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تئوریهای مدیریت (3) برنامه ریزی در نظام بهداشت و درمان (2) آمار زیستی (1) سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (2) اقتصاد بهداشت و درمان (2)

نظرات (0) کلیک ها: 1124

مدارک تحصیلی مورد پذیرش دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ـ مدیریت بیمارستان ـ اقتصاد بهداشت ـ مدیریت توانبخشی ـ رفاه اجتماعی ـ آموزش پزشکی ـ دکترای عمومی گروه پزشکی ـ دامپزشک
نظرات (0) کلیک ها: 1118