ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

برنامه ریزی آموزشی دکتری پزشکی مولکولی

1)دوره دکتری تخصصی(PhD) پزشکی مولکولی Molecular medicine

رشته پزشکی مولکولی در مقطع دکتری تخصصی (PhD)تلفیق خلاقیت وانتقال دانش پزشکی مولکولی از طریق ترکیب آموزش وپژوهش های پایه و بالینی با تاکید بر یادگیری فعال وتحقیق به روز،به گسترش مرز های دانش در حیطه علم پزشکی مولکولی کمک خواهد کرد.
2)تاریخچه دکترا پزشکی مولکولی:
تاریخچه رشته در ایران:این رشته تاکنون در ایران موجود نبوده و برای اولین بار است که راه اندازی آن پیشنهاد ی شود.
تاریخچه رشته در دنیا:تعداد قابل توجهی از مراکز دانشگاهی وتحقیقاتی در سایر کشور هابه تربیت دانشجو در این مقطع مشغول اند.(جدول صفحه4)
3)ضرورت برنامه ریزی آموزشی دکترا پزشکی مولکولی MISSION):
ضرورت وعلت وجوداین رشته در سطح بین المللی تربیت نیروی انسانیدر سطح دکترای تخصصی (PhD)است،که بتواندتحقیقات مربوط به رشته ی پزشکی را در سطح سللولی،مولکولی و آزمایشگاهی طراحی وهدایت نماید.رسالت رشته فراهم ساختنعرصه آموزشی وپژوهشی در راستای بررسی بیماری هاوعوامل ایجادکننده در سطح مولکولی است.
مراکز تحقیقاتی در سال های اخیردر کشور گسترش قابل توجهی داشته اندودر گسترش علم نقش به سزایی را ایفا کرده اند.مشکل اصلی مرکز تحقیقات بالینی نداشتن فارغ التحصیلان با مدرک دکترای تخصصی (PhD)آشنا به مسایلمولکولی بیماری هاست که با آشنایی کامل به مفاهیم پزشکی در سطح سلولی ومولکولی بتواندسبب گسترش تحقیقات علوم پایه در سطح وسیع تروبا کیفیت بالاتربشوند.بدیهی است حضور چنین نیروهای انسانی سبب ارتقای کمی وکیفی تحقیقات در عرصه پزشکی ومانع از هدر رفتن منابع انسانی و مالی خواهد شد.از آنجا که تحقیقات علوم پایه به ویژه ایمونولوژیک وژنتیک در بسیاری از بیماری هامیتواند به تشخیص و درمان بیماری نیز کمک شایان نماید.ارزش افزوده وفایده اقتصادی حاصل ازتاسیس این دوره افزون میگردد.
با توجه به وجود مراکز تحقیقاتی پیشرفته متعدد نیاز به دارندگان مدرک دکترای تخصصی (PhD)پزشکی مولکولی در حدقابل توجهی استکه در حال حاضر این نیاز با استفاده از پزشکان عمومی تا حدودی مرتفع میشود.تربیت نیروی انسانی در سطح دکترای تخصصی(PhD)به ارتقای کمی وکیفی تحقیقات خواهد انجامید.
4)اهمیت دکترا پزشکی مولکولی(Values):
خلاقیت ونو آوری ،کسب توان نقد وبررسی آموخته ها و یافته ها،طراحی تحقیقاتی که منجر به رفع مشکلات موجود بهداشتی در مانی در حیطه علم پزشکی مولکولی است،در زمره ارزش های حاکم براین رشته هستند.در این راستا دانش اموختگان بر عدالت اجتماعی وبرابری انسانها،حفظحقوق بیماران صرفنظر از سن،جنس،رنگ،نژاد،فرهنگ ومذهب تاکید دارندوهرگونه فعالیت آنها با عنایت به کرامت انسان ها خواهد بود.
5)آینده  دکترا پزشکی مولکولی(vision):
با توجه به کثرت مراکز تحقیقاتی بالینی وتوانایی آن ها در برگزاری دوره های آموزشی با کمک گروه های علوم پایه دانشکده های پزشکی مربوط به نظر می رسد که در فاصله یکوتاهی پذیرش بین5تا10نفر در سال برای تربیت دکترای پزشکی مولکولی امکان پذیرمی باشد.لذا با توجه به شرحی که در بند 3(رسالت رشته )آورده شدنیاز های مراکز تحقیقاتی در 10سال آینده به طور نسبی ودر 20سال آینده به طور نسبتاً کامل مرتفع خواهد شد.بدیهی است در صورت احداث مراکز تحقیقاتی جدیدویا تمایل بخش های فعال بالینی در به کارگیری دکترای این رشته،نیاز به افزایش تعدادپذیرش دانشجودر سال خواهد بود.با توه به چند جنبه گرایی رشته فارغ التحصیلان این رشته میتوانند علاوه بر اشتغال در مراکز تحقیقاتی ودانشگاهی دولتی در مراکز دیگر نیزجذب شوندکه بعضی از آن ها عبارتند از:الف)مراکز خصوصی(غیر انتفاعی)با توجه به گسترش این مراکز ب)صنایع وتحقیقات پایه،تکنولوژی پزشکی، کنترل کیفیت بازار در امور پزشکی،انتشارات ج)آزمایشگاه های خصوصی تشخیص مولکولی ،کارخانجات بیوتکنولوژی .

6)هدف از دکترا پزشکی مولکولی(Amis):
هدف اصلی تربیت نیروی متخصص و کار امدوصاحب نظر در امور آموزشی وپژوهشی رشته پزشکی مولکولی مطابق با نیاز های زمان وجامعه است.
در این مورد دانش اموختگان باید:
الف):توان آموزشی وپژوهشی را در مورد پزشکی و مولکولی داشته باشند.
ب)به روش های پیشرفته و تحقیقات در پزشکی مولکولی مسلط وتوان انتقال،توسعه ونیز خلاقیت در ابداع آن هارا داشته باشند
ج)توانایی راهنمایی پایان نامه های تخصصی در مقطع کارشناسی ارشدودکتری تخصصی(PhD)زمینه های رشته مربوطه را دارا باشند
د)توان نقد وبررسی آموخته هارا داشته باشند.
ه)مسلط به جدیدترین فنون وروش های آموزشی وپژوهشی پایه در پزشکی مولکولی باشند.
7)جایگاه  دکترا پزشکی مولکولی نظام بهداشتی
1- آموزشی
2- پژوهشی
3- خدماتی

8) بازارکاردکترا پزشکی مولکولی
وظایف حرفه ای دانش آموختگان رشته پزشکی مولکولی عبارتند از
1-وظایف آموزشی
آموزش علم پزشکی مولکولی به دانشجویان ذینفع درمقاطع مختلف جمع آوری و تهیه درسنامه آموزشی برای مقاطع تحصیلی مختلف تدوین درسنامه ها برای دروس عملی پزشکی مولکولی ایجاد ارتباط بین آموزش پزشکی مولکولی و بیمارو تعیین اولویت های بومی درزمینه آموزش پزشکی مولکولی توانایی برقراری ارتباط با مراکز آموزشی مربوط به رشته درداخل و خارج کشور.

2-وظایف پژوهشی
-راهبری تیم تحقیقاتی
- ارایه و نقد فرضیه های تحقیقاتی درپزشکی مولکولی
- ارایه و انجام پروژه های تحقیقاتی درزمینه ژنتیک مولکولی و تجزیه و تخلیل نتایج پژوهشی
- ارایه مقاله ها و یافته های تحقیقاتی درکنگره های داخلی وخارجی
- نوشتن و نقدمقاله های پژوهشی
- ابداع روش های آزمایشگاهی و تشخیصی درپزشکی مولکولی

3- وظایف خدماتی
- ارایه خدمت درگروه های آموزشی مربوط با رشته
- ارایه خدمت درآزمایشگاه های مختلف تشخیصی دررشته مربوط
- توانایی اداره پروژه های تحقیقاتی درموسسات خصوصی
- ارایه خدمت درآزمایشگاه های تحقیقاتی صنایع ( داروسازی

9) برنامه های  آموزشی دکترا پزشکی مولکولی
مدرسان رشته باید اصل ایجاد خلاقیت و نوآوری را دردانش آموختگان مد نظر داشته باشند . دانشجو محوری اساس عمده تدریس این رشته خواهد بود و دانش آموختگان باید به معنای حقیقی جوینده علم ، جستجو کننده پرسش ها و مشکلات ، ابداع کننده روش های نوین ومجریان توانای طرح های تحقیقاتی باشند . بحث های کارگاهی و یادگیری مبتنی برحل مساله به جای دروس نظری صرف درنظر گرفته می شودرو دستیابی به گستره علم وآگاهی که لازمه کسب اطلاعات کافی دراین رشته است ، به عهده دانشجو گذاشته خواهد شد که با دستیابی به منابع علمی برای تقویت آن بکوشد.

10)ظرفیت پذیرش  دکترا پزشکی مولکولی:
• ظوابط پذیرش وشرکت درآزمون ورودی این رشته مانند سایر رشته های مقطع دکتری تخصصی براساس دستور العمل دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت وتخصصی است آزمون ورودی در دو مرحله به صورت امتحان کتبی ومصاحبه حضوری برگزارمیشود.
• دانش آموختگان مقاطع دکتری عمومی پزشکی،دندانپزشکی ،داروسازی ،دامپزشکی ومقاطع تخصصی وفوق تخصصی پزشکی یا کارشناسی ارشدرشته های فیزیولوژی ،ژنتیک انسانی ،بیوتکنولوژی پزشکی،خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون ،ویروس شناسی،میکروبیولوژی ،زیست شناسی با گرایش غیر گیاهی ،ایمونولوژی،بیوشیمی وتغذیه،مجاز به شرکت در امتحان ورودی این رشته هستند.

ردیف نام درس ضریب
1 اپیدمیولوژی پزشکی 2
2 فیزیولوژی پزشکی 1
3 بیوشیمی وژنتیک 3
4 ایمونولوژی ومیکروب شناسی 2
مواد امتحانی آزمون ورودی و ضرایب هرکدام

11)رشته های مشابه دکترا پزشکی مولکولیدر داخل کشور:
رشته های مشابه در کشور موجود نیست.
12)سابقه این رشته دکترا پزشکی مولکولی در خارج از کشور:
بررسی نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها در سطح دنیا در این مقطع دانشجو میپذیرند وتعداد این دانشگاه ها در حال افزایش است.جدول زیر تعدادی از این دانشگاه ها را نشان میدهد.
Eurpoean school of Molecular Medicine
http://www.semm.it/phd_mm.pd
Cleveland state university , Molecular Medicine specialization
www.csuohio.edu/mms
Institute of biomedical science,national yang ming university Molecular Medicine
www.ibms.sinica.edu.tw/mmp/program.htm

Boston university of medicine .Division of Graduate Medical Sciences,Molecular Medicine
http://cobalt.burnc.bu.edu/current/catalog/pdfs.htm

Medical collage of Georgia ,school of graduate studies,molecular medicine
www.mcg.edu/gradstuchs/mm.htm

The George Washington university medical center .PhD for Biovadical scientists
www.gwurnc.edu/bs/progrms.html

13)شرایط مورد نیاز برای بکارگیری دکترا پزشکی مولکولی:
شرایط مورد نیاز برای راه اندازی این رشته مطابق مصوبات شورای گسترش وارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی است و فقط در دانشگاه هایی قابل برگزاری است که مراکز تحقیقاتی آنها از نظر اجرای برنامه مذکور به تایید معاونت وفناوری برسدوپایان نامه دانشجویان دوره فوق دراین مراکز انجام گیرد.

 

مطالب مرتبط:

کلاس کنکور دکتری پزشکی مولکولی

جزوات نفرات برتردکتری پزشکی مولکولی

آزمون های كشوری دکتری پزشکی مولکولی

درباره رشته دکتری پزشکی مولکولی

ظرفیت پذیرش دکتری پزشکی مولکولی

مدارک مورد پذیرش دکتری پزشکی مولکولی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه پزشکی مولکولی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان (parvan)

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من کارشناسی ارشدم بیوتکنولوژی وزارت علوم
  میتونم برا این رشته شرکت کنم

 • خیر نمیتونید

 • مهمان (نوشاد)

  با سلام. مى خواستم بدونم با توجه به حذف رشته پروتيميکس در سال 93 ايا ممکن است که رشته پزشکى مولکولى هم در سال اينده حذف شود؟

 • احتمالش کمه

 • مهمان (نوشاد)

  با سلام. مى خواستم بدونم با توجه به حذف رشته پروتيوميکس در سال 93 ايا ممکن است رشته پزشکى مولکولى هم سال اينده حذف شود؟

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید