ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

برنامه ریزی آموزشی دکتری علوم تغذیه

برنامه ریزی آموزشی دکتری علوم تغذیه

1-دوره دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه
2-تعدادکل واحدها:
تعدادکل واحد های درسی  دکتری علوم تغذیه 46واحدبه شرح زیر میباشد
دروس اختصاصی اجباری(CORE) 18واحد
دروس اختصاصی اختیاری (noncore) 8 واحد
پایان نامه 20واحد
جمع 46واحد
رشته های مجاز برای واحد های اختیاری دوره دکتری علوم تغذیه عبارتنداز:قارچ شناسی،بیوشیمی بالینی،فیزیولوژی،علوم وصنایع غذایی،(گرایش کنترل کیفی وبهداشتی)ایمنی شناسی،باکتری شناسی،آموزش بهداشت،علوم سیاسی،(گرایش سیاسیت گذاری عمومی)علوم اقتصادی(گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد نظری)ژنتیک پزشکی،زیست فناوری دارویی ،فارماکولوژی جامعه شناسی،(گرایش جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه وجامعه شناسی گروه های اجتماعی)اپیدمیولوژی(جدول های 3تا19)گذراندن دروس اختصاصی اختیاری تنها در دانشکده هایی که دوره دکتری تخصصی همان رشته را ارائه میدهند،مطابق برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی آن رشته مجاز میباشند.
-علاوه بر واحد های درسی دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی جدول 1 را بگذرانند.

جدول1 دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی علوم تغذیه
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی 1 9 17 26 -
2 اپیدمیولوژی تغذیه 2 34 34 --
3 روش های آمار زیستی1 2 34 34 68 -
4 روش تحقیق در علوم تغذیه 2 34 34 3
5 فیزیو لوژی تغذیه پیشرفته 2 34 34 -
6 تغذیه پیشرفته 1 2 34 34 5
7 تغذیه پیشرفته 2 2 34 34 5
8 تغذیه بالینی یا تغذیه درمانی 2 17 34 51 -
جمع 16

دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتاییدشورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه،تمامی یا تعدادی از دروس کمبودوجبرانی (جدول 1) رابگذراند.
*دانشجویانی که در مقطع قبلی این درس را نگذرانده اند ملزم به گذراندن این درس به عنوان کمبود یا جبرانی میباشد.
ب)جدول دروس اختصاصی اجباری(CORE) دوره دکتری تخصصی (PhD)
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
9 روش های پیشرفت پژوهش در تغذیه 2 34 34 2و4
10 روش های آماری پیشرفته 3 34 34 68 3
11 تنظیم متابولیسم 2 34 34 6و5و7
12 تغذیه وبیماری 3 51 51 8
13 برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای 4 51 34 85 9و10
14 تغذیه سلولی ومولکولی 3 34 34 68 11و5
15 سمینار 1 17 17 گذراندن حداقل8واحد از واحد های اجباری اختصاصی
جمع 18

تعدادواحد های پایان نامه در مرحله پژوهشی 20واحد است

جدول3)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:قارچ شناسی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 باکتری شناسی پزشکی 2 17 34 51
2 فیزیولوژی قارچ ها 2 34 - 34
3 اپیدمیولوژی بیماری های قارچی 2 34 - 34
4 ایمونومایکولوژی 2 34 - 34
5 باکتری شناسی پیشرفته 2 17 34 51 باکتری شناسی پزشکی
6 بیوشیمی وکاربردی قارچ شناسی 2 17 34 51 تنظیم متابولیسم
جمع 12
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول4)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:بیوشیمی بالینی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 بیوشیمی هورمون عمومی 2 34 34
2 بیولوژی مولکولی 2 34 34
3 بیوشیمی هورمون های بالینی 2 34 34 بیوشیمی هورمون های عمومی
4 بیوشیمی سرطان 2 34 34 بیولوژی مولکولی
5 بیوشیمی غشا وسرطان 2 34 34
6 بیوشیمی بالینی 2 34 34
جمع 12
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول5)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس فیزیولوژی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 مباحث جدید پیشرفته در فیزیولوژی قلب وگردش خون 2 51 51
2 مباحث جدید پیشرفته در فیزیولوژی غدد درون ریز وتولیدمثل 2 51 51
3 مباحث جدید پیشرفته در فیزیولوژی سلول 2 34 34
4 مباحث جدید پیشرفته در فیزیولوژی گوارش 2 34 34
5 مباحث جدید پیشرفته در فیزیولوژی کلیه و آب والکترولیت 2 34 34
جمع 12
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول6)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس علوم وصنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 فرمولاسیون موادغذایی 2 34 - 34
2 بیوشیمی مواد غذایی پیشرفته 3 34 34 68
3 مواد غذایی زیست فعال 2 34 - 34
4 مسائل کنترل کیفی مواد غذایی 1 - 34 34
5 سلولوژی موادغذایی 3 34 34 68
جمع 11
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 7) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس ایمنی شناسی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 روش های پیشرفته ایمونولوژی نظری وعملی 2 17 34 51
2 ایمونوشیمی نظری وبالینی 2 17 34 51
3 ایمونولوژی پیشرفته 2 34 34
4 ایمونولوژی بالینی 2 34 34
5 ایمونولوژی اعضای بدن 2 34 34
جمع 10
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 8) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس باکتری شناسی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 باکتری شناسی پزشکی اختصاصی 1 4 51 34 85
2 باکتری شناسی پزشکی اختصاصی2 4 51 34 85
3 نقش باکتری ها در بیوتکنولوژی پزشکی 2 34 34
4 ویروس شناسی پیشرفته 2 17 34 51
5 روشهای مهندسی ژنتیک 2 17 34 51
6 کاربامیکروسکوپ الکترونی 2 17 34 51
جمع 16

دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 9) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس آموزش بهداشت
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 تئیوریها والگوهای مطالعه ورفتار1 2 34 34
2 تئیوریها والگوهای مطالعه ورفتار2 2 34 34 1
3 ارتباطات در آموزش وبهداشت وارتقای سلامت 2 34 34
4 برنامه ریزی مداخله ای در ارتقای سلامت 2 34 34 1و2
5 آموزش بهداشت وتوسعه اقتصادی-اجتماعی 2 34 34
جمع 10

دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 10) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
روش شناسی در علم سیاست 2 34
ابزار های نوین تجزیه وتحلیل سیاسی 2 34
جامعه شناسی سیاسی ایران 2 34
مسائل توسعه سیاسی درایران 2 34
سیاستگذاری عمومی 2 34
برنامه ریزی عمومی 2 34
سازمان وسیاستگذاری عمومی 2 34
اقتصاد وسیاست گذاری عمومی 2 34
جامعه شناسی وسیاست گذاری عمومی 2 34
جمع 18
علوم تغذیه:دروس علوم سیاسی(گرایش سیاست گذاری عمومی)
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند

جدول 11) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:علوم اقتصادی(گرایش اقتصاد سنجی)
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 اقتصاد خرد پیشرفته1 3 51 51
2 اقتصادکلان پیشرفته1 3 51 51
3 موضوعات انتخابی در اقتصاد 3 51 51
4 تئوری اقتصادسنجی(1)/اقتصاد سنجی پیشرفته1 3 51 51 1و2
5 تئوری اقتصاد سنجی(2)/اقتصاد سنجی پیشرفته2 3 51 51 4
جمع 14
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 12) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:علوم اقتصادی(گرایش اقتصاد نظری)
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 اقتصاد خرد پیشرفته1 3 51 51
2 اقتصادکلان پیشرفته1 3 51 51
3 موضوعات انتخابی در اقتصاد 3 51 51
4 اقتصاد خرد پیشرفته2 3 51 51 1
5 اقتصادکلان پیشرفته2 3 51 51 2
جمع 14
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 13) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:ژنتیک پزشکی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 ژنتیک پزشکی1 3 51 51
2 ژنتیک پزشکی2 3 34 51 85
3 ژنتیک جمعیت پیشرفته 3 34 34 68
4 سیتوژنتیک2 3 34 34 68
5 سیتوژنتیک مولکولی 2 17 34 51
6 ژنتیک مولکولی پیشرفته 3 34 34 68
7 مهندسی ژنتیک2 3 34 34 68
8 ژنتیک سرطان2 3 34 34 68
9 پزشکی مولکولی پیشرفته 2 34 34
10 ژنتیک ایمنی پیشرفته 2 17 34 51
جمع 27

دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.
*در س ژنتیک پزشکی2به صورت 2واحدنظری (34ساعت)ویک واحد کارآموزی (51ساعت)میباشد.

جدول 14) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:زیست فناوری دارویی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 زیست شناسی سلولی وملکولی 3 51 51
2 مهندسی ژنتیک وژنتیک مولکولی 3 51 51
3 فرآیند های زیست فناوری1 2 34 34
4 فرایند های زیست فناوری2 2 34 34
5 روش های زیست فناوری 3 - 102 102
6 بیوانفورماتیک 2 17 51 68
جمع 15
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 15) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:زیست فناوری پزشکی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 کشت سلولی 2 17 34 51
2 ژنتیک مولکولی وانسانی وگیاهی 2 34 34 کشت سلولی
3 زیست شناسی مولکولی پیشرفته 2 34 34 کشت سلولی
4 مهندسی ژنتیک1 2 17 34 51 ژنتیک مولکولی وانسانی وگیاهی
5 مهندسی زنتیک2 2 34 34 مهندسی ژنتیک(1)
6 مهندسی پروتئین 2 34 34
جمع 12
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.
تعدادی از دروس تخصصی فوق الذکر به زبان انگلیسی تدریس خواهند شد.

جدول 16) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس فارماکولوژی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 اصول توکسیکولوژی 2 34 34
2 ایمونوفارکومالوژی 2 34 34
3 علوم اعصاب 2 34 34
4 فارکومولوژی غدد درون ریز 2 34 34
5 فارماکوکینتیک 2 34 34
6 فارکومولوژی پیشرفته سیستم اعصاب 2 34 34
7 فارکومولوژی داروهای موثر بر قلب وعروق وخون 2 34 34
8 شیمی درمانی 2 34 34
جمع 17
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند
جدول 17) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه)
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 نقدنظریه های معاصر جامعه شناسی 2 34 34
2 تلفیق نظریه های جامعه شناسی 2 34 34
3 کاربرد روش های کمی وکیفی در تحقیقات اجتماعی 2 34 34
4 جامعه شناسی اقتصاد 2 34 34
5 جامعه شناسی شهری 2 34 34
6 جامعه شناسی روستایی 2 34 34
7 جامعه شناسی سازمانها 2 34 34
8 جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی 2 34 34
9 قشربندی ونابرابری های اجتماعی 2 34 34
10 جامعه شناسی توسعه 2 34 34
جمع 20

دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 18) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی)
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 نقد نظریه های معاصرجامعه شناسی 2 34 34
2 تلفیق نظریه های جامعه شناسی(جامعه شناسی نظری) 2 34 34
3 کاربرد روش های کمی وکیفی در تحقیقات اجتماعی 2 34 34
4 جامعه شناسی گروه(الزامی) 2 34 34
5 جامعه شناسی خانواده 2 34 34
6 جامعه شناسی بهداشت و روان 2 34 34
7 جامعه شناسی جوانان 2 34 34
8 جامعه شناسی روانشناسی اجتماعی 2 34 34
9 جامعه شناسی زنان 2 34 34
10 جامعه شناسی اقلیت ها 2 34 34
جامعه شناسی معلولین 2 34 34
جمع 22

دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

جدول 19) جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
علوم تغذیه:دروس اپیدمیولوژی
کد
درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیشنیاز
نظری عملی جمع -
1 اپیدمیولوژی1/روش ها 2 34 34
2 اپیدمیولوژی 2/استنتاج علمی در اپیدمیولوژی 2 34 34
3 اپیدمیولوژی 3/کارآزمایی ها 2 34 34
4 اپیدمیولوژی4/مطالعه مورد-شاهدی 2 34 34
5 اپیدمیولوژی5/مطالعه اکولوژیک،توصیفی وکوهورت 2 34 34
6 آمار2/آمار در اپیدمیولوژی 2 34 34
7 اپیدمیولوژی 6/مطالعه ثانویه 2 17 34 51
8 مطالعه های کیفی 2 34 34 2و6
جمع 16
دانشجومیباست 8واحد از دروس فوق را متناسب باموضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنماوتایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های كشوری دکتری علوم تغذیه

کلاس کنکور دکتری علوم تغذیه

دانلود سوالات دکتری علوم تغذیه

جزوات نفرات برتر دکتری علوم تغذیه

ظرفیت پذیرش دکتری علوم تغذیه

درباره رشته دکتری علوم تغذیه

مدارک مورد پذیرش دکتری علوم تغذیه

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه علوم تغذیه

جزوات نفرات برتر دکتری علوم تغذیه

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان (علی)

  سلام
  همسر من کارشناسی ارشد تغذیه داره و میخواهد دکتری تغذیه بخواند.
  اول اینکه برای قبولی در تهران به چه رتبه ای احتیاج دارد؟
  دوم، معمولا کلاس های دکتری چند روز در هفته است؟
  و اینکه بنظرتون خیلی وقت ازش میگیرد؟

 • سلام
  زیر 10
  دو نصف روز درهفته
  خیر

 • مهمان (Shahin)

  Lotfan. Dar Morse tarikh azmoon Dr tagzye be in me klasha besurate mokatebe ham hast ettela rasani konid. In

 • بله هست
  چشم

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید