ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

دياليز

دوره بازآموزی دیالیز

دوره هاي بازآموزي دیالیز

نظرات (0) کلیک ها: 5054

محتوای دوره بازآموزی دیالیز

طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت دیالیز
اهداف ويژه رفتاري
1- آناتومي وفيزيولوژي كليه راتوضيح دهد.
2- نحوه انجام آزمايش KUBومراقبت هاي لازم پس ازپروسيجرراشرح دهد.
3- نحوه انجام آزمايشات كليوي راشرح داده ومراقبت ها ي لازم پس ازانجام هريك ازپروسيجرها راتوصيف نمايد.
4- تظاهرات باليني درCRFراتوصيف نمايد.
5- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه CRF راكاملاً بيان نمايد.
6- نارسايي حاد كليه راتعريف نموده وعوامل ايجاد كننده ARFرانام ببرد.
7- تظاهرات باليني درARF راتوصيف نمايد.
8- بررسي ها ي آزمايشگاهي درنارسايي كليه راشرح دهد.
9- مداخلات درماني درARFراتوضيح دهد.
10- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه ARFراكاملا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ً بيان نمايد.
11- علت استفاده ازدياليزو فرآيند همودياليز رابيان نمايد.
12- عوارض دستيابي عروقي راتوضيح دهد.
13- مراقبت هاي پرستاري درمورد راه ها ي دستيابي عروقي راشرح دهد.
14- ماشين همودياليز راتوصيف نمايد.
15- عوامل موثر بركليرانس رانام ببردو روش استريليزاسيون دياليزور راتوضيح دهد
16- محول هاي دياليز، دياليزور، موارد استفاده راتوضيح دهد.
17- عفونت ها ي شايع دربيماران دياليزي راتوضيح دهد.
18- عوارض در طي همودياليز ومراقبت هاي مربوط به هريك راتوصيف نمايد.
19- رژيم غذايي، مواد معدني وآب مصرفي دربيماران همودياليزي راشرح دهد.
20- توجهات پرستاري دربيماران همودياليزي راتوصيف نمايد.
21- تشخيص ها ي پرستاري در بيماران همودياليزي راشرح دهد
22- دياليز صفاقي راتعريف نموده،روش كار وفرايند دياليز صفاقي رابيان كند.
23- مزاياي دياليز صفاقي راشرح دهدوانواع دياليز صفاقي را تعريف نمايد.
24- افزودني هاي محلول دياليز راشرح دهد.
25- موارد ممنوعيت دياليز راشرح دهد.
26- عوارض ومشكلات در طي دياليز صفاقي راتوصيف نمايد.
27- مراقبت پرستار ي در طي دياليز صفاقي وخانواده اش رابه طور كامل شرح دهد.
28- آموزش لازم به بيمار دياليز صفاقي وخانواده ا ش به طور كامل شرح دهد.
29- بررسي هاي لازم قبل ازپيوندكليه راتوضيح دهد.
30- معيار جهت انتخاب دهنده وگيرنده پيوند راشرح دهد.
31- مراقبت هاي لازم پس ازعمل راتوصيف نمايد و عوارض مربوط به جراحي پيوند راشرح دهد.
32- مراقبت در حين مصرف داروهاي ايمنوساپرسيوراشرح دهد.
33- اصطلاحات ومفاهيم كليدي مربوط به تعادل اسيد وباز رابيان نمايد.
34- نقش مواد شيميايي درتعادل اسيد ـ باز راتوصيف نمايد.
35- مكانيسم هاي تنظيم كننده تعادل اسيد وباز راتعريف نمايد.
36- آلكالمي واسيدمي، اسيدوز وانواع آن راشرح داده ومداخلات درمورد هريك رابيان نمايد.
37- آلكالوز وانواع آن راشرح داده ومداخلات درمورد هريك رابيان نمايد.
فهرست محتوا
1- آناتومي وفيزيولوژي كليه .GFR وعوامل مؤثر برآن
2- عملكرد كليه ،خلاصه اي ازپاتوفيزيولوژي كليه
3- نحوه ارزيابي فيزيكي كليه
4- نحوه انجام آزمايش KUBومراقبت هاي لازم پس ازپروسيجر
5- نحوه انجام يوروگرافي ، سي تي اسكن‌، سيستوگرافي ، آرتريوگرافي ،بيوپسي كليه،رنوگرافي،اولتراسونوگرافي،سيستوسكپي وسيستويورتروسكپي، پروسيجرهاي رتروگريد ومطالعات يوروديناميك (سيستومتروگرافي، پروفيلومتري،الكتروميوگرافي، آزمايش جاري شدن (ادرار) ومراقبت ها ي لازم پس ازانجام هريك ازپروسيجرهاي 1- نارسايي كليه 2- نحوه بررسي بيمارCRF 3- تظاهرات باليني درCRF 4- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه CRF 5- نارسايي حاد كليه وعوامل ايجاد كننده ARF 6- نحوه بررسي وارزيابي بيمارARF 7- تظاهرات باليني درARF. 8- بررسي ها ي آزمايشگاهي درنارسايي كليه 9- مداخلات درماني درARF. 10- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه ARFا 11- مراقبت هاي پس ازترخيص دربيماران ARF 1- علت استفاده ازدياليز 2-فرآيند همودياليز 3-نحوه دسترسي به گردش خون بيمار 4-عوارض دستيابي عروقي 5-مراقبت هاي پرستاري درمورد راه ها ي دستيابي عروقي 1- عوامل موثر بركليرانس 2- روش استريليزاسيون دياليزور 3- مشخصات آب مصرفي درهمودياليز ،محول هاي دياليز، دياليزور مورد استفاده 4- اجزاء ماشين همودياليز وكارهريك 5- عفونت ها ي شايع دربيماران دياليزي 6- عوارض در طي همودياليز ومراقبت هاي مربوط به هريك 8- رژيم غذايي، مواد معدني وآب مصرفي دربيماران همودياليزي 9- توجهات پرستاري دربيماران همودياليزي 10- تشخيص ها ي پرستاري در بيماران همودياليز 11- دياليز صفاقي.روش كار وفرايند دياليز صفاقي ، مزاياي دياليز صفاقي 12- انواع دياليز صفاقي 13- طرز آماده كردن بيمارجهت قراردادن كاتترصفاقي 14- افزودني هاي محلول دياليز وموارد ممنوعيت دياليز 15- عوارض ومشكلات در طي دياليز صفاقي 16- مراقبت پرستار ي در طي دياليز صفاقي 17- آموزش لازم به بيمار دياليز صفاقي وخانواده ا ش 18- هموفيلتراسيون وموارد استفاده از آن 1- بررسي هاي لازم قبل ازپيوند ،معيار جهت انتخاب دهنده وگيرنده پيوند 2- نقش پرستار قبل ازعمل.مراقبت هاي لازم پس ازعمل 3- عوارض مربوط به جراحي پيوند.نكات قابل توجه قبل وبعد ازعمل پيوند 4- علل احتمالي عفونت دربيماران پيوندي 5- مراقبت در حين مصرف داروهاي ايمنوساپرسيو 6- تشخيص ها ومراقبت ها ي پرستاري درپيوند كليه 7- آموزش هاي لازم به بيمار ي كه پيوند كليه شده وخانواده وي 1- تعادل اسيد وباز ،اصطلاحات ومفاهيم كليدي مربوط به تعادل اسيد وباز 2- نقش مواد شيميايي درتعادل اسيد ـ باز ،منابع اسيد ويونهاي بيكربنات. 3- مكانيسم هاي تنظيم كننده تعادل اسيد وباز ،آلكالمي واسيدمي 4- اسيدوز وانواع آن ،بررسي هاي آزمايشگاهي درمورد اسيدوز آلكالوز وانواع آن ومداخلات درمورد هريك، بررسي هاي آزمايشگاهي درمورد آلكالوز
نظرات (0) کلیک ها: 3292

آئين نامه آموزشی

  
 
دستورالعمل اجرائي آئين نامه برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت
 
   
 
:مقدمه در راستاي اجراي آئين نامه تأسيس وبرگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي دستورالعمل اجرائي آئين نامه مذكور برابر ذيل اعلام ميگردد
 
 
اهداف
 
 
هدف از برگزاري اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است و اين دوره ها بمنظور تأمين اهداف زير طراحي ميگردند : برگزاري دوره هاي آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سر فصل هاي دانشگاهي فعلي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند . دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل مي گردد و در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و افراد خود مايل به شركت در اين دوره ها و كسب تبحر در شاخه خاصي از تخصص مربوطه مي باشند . اهداف كلي اجراي قانون آموزش ضمن خدمت كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود ، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي ، بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه به روشهاي ياد شده زير است : الف – افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون . ب – به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه. ج – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – .درماني كشور و جلب مشاركت آنها. د- تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي . هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته
 
 
تعريف دوره
 
 
دوره كوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تأمين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آنان منتج به صدور گواهي مي گردد ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد
 
 
طول دوره
 
 
.طول دوره بسته به محتواي دوره از دوروز معادل 12 ساعت تا یک هفته معادل 40 ساعت است
 
 
ظرفيت دوره
 
 .ظرفيت دوره حداكثر 50 نفر مي باشد 
 شرايط مسئول دوره كوتاه مدت دبير علمي برنامه 
 1- عضو هيئت علمي دانشگاه / دانشكده باشد . 2- حداقل يك كارگاه عمومي آموزش پزشكي يا دو كارگاه ارزشيابي و برنامه ريزي آموزشي گذرانده باشد . تبصره 1- در خصوص دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل ميگردد ولي در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده وهمچنين جهت آموزش با دستگاه خاصي طراحي شده باشد كه ضرورت فرا گرفتن كار با آن دستگاه درسيستم احساس گردد مسئول دوره بايد علاوه بر شرايط بند 1 و 2 داراي مدرك مهارت مربوطه از يك مرجع ذيصلاح بوده و حداقل بمدت 1 سال با آن دستگاه و يا در آن رشته كار كرده باشد . تبصره 2- دوره هاي آموزشي با مطالب وموضوعات جديد كه در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند بشرطي قابل راه اندازي هستند كه آن .مهارت حرفه اي حداقل به مدت 3 دوره جزو روشهاي جاري آن بخش باشد و اسناد بيمارستاني صحت آن را تائيد نمايند 
   
 حضور وغياب 
 .انجام حضور و غياب در برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي الزامي ميباشد و تسليم گواهي منوط به شركت منظم و كامل در تمامي جلسات خواهد بود 
 حق ثبت نام 
 .ميزان حق ثبت نام متناسب با برآورد هزينه دوره توسط مراكز مجاز برگزار كننده تعيين و توسط كميته تصويب دوره و تخصيص امتياز مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد 
 گواهينامه دوره 
 .جهت دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي با توجه به نوع طراحي برنامه امكان صدور یک نوع گواهي(گواهي شركت در دوره ) ميباشد 
 ارزشیابی دوره 
 .توزيع فرمهاي نظر سنجي درانتهای دوره بین شرکت کنندگان از برنامه و اساتيد بر اساس ضوابطي كه موسسه مشخص مي كند 
  
نظرات (0) کلیک ها: 2000