ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

شرایط و ضوابط ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کاردانی، کارشناسی ارشد، دکتری و دکتری نیمه حضوری اعلام شد.

دارک تحصیلی دانش آموختگانی که صرفاً دارای ارزش استخدامی یا معادل بوده، حتی اگر در یکی از مؤسسات معتبر ادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده باشند، غیرقابل بررسی و ارزشیابی است.

مدارک تحصیلی رشته‌های مرتبط با «زبان و ادبیات فارسی» از کلیه مؤسسات معتبر خارجی مورد تأیید وزارت، صرفا در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، با بررسی کیفی جامع و دقیق، قابل بررسی و ارزشیابی است و به هیچ عنوان، مدارک دوره دکتری رشته مذکور از کشور‌های خارجی قابل بررسی و ارزشیابی نیست.

مدارک تحصیلی دوره‌های شش ساله دامپزشکی (MVM) در صورت ارائه پایان نامه و گذراندن حداقل ۲۲۰ واحد در مقطع «دکـتری عمومی حرفه‌ای دامپزشکی» ارزشیابی می‌شود. مدارک تحصیلی دوره‌های پنج و شش ساله با ارائه پایان نامه و یا بدون آن در مقطع «کارشناسی ارشد دامپزشکی» ارزشیابی می‌شود.

 

مدارک تحصیلی در دوره‌های حضوری برای کلیه مقاطع تحصیلی و نیمه حضوری صرفاَ در مقطع دکتری با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر است و مدارک تحصیلی کلیه مقاطع غیرحضوری صادره توسط دانشگاه‌های خارج از کشور به هیچ عنوان قابل بررسی و ارزرشیابی نیست.

مدارک تحصیلی مؤسسات غیرقابل قبول، به هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست. همچنین مدارک تحصیلی مؤسسات ضعیف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست.

مدارک تحصیلی در چارچوب مقاطع رسمی داخل کشور شامل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارزشـیابی می‌شود. کمیسیون‌های ارزشیابی مدارک، برای تعیین عنوان رشته تحصیلی، رشته و گرایش، وضعیت تحصیلات قبلی متقاضی را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهند.

مدارک تحصیلی دوره‌های شش ساله دامپزشکی (MVM) در صورت ارائه پایان نامه و گذراندن حداقل ۲۲۰ واحد در مقطع «دکـتری عمومی حرفه‌ای دامپزشکی» ارزشیابی می‌شود. مدارک تحصیلی دوره‌های پنج و شش ساله با ارائه پایان نامه و یا بدون آن در مقطع «کارشناسی ارشد دامپزشکی» ارزشیابی می‌شود.

ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، حتی چنانچه از دانشگاه‌ها و مؤسسات معتبر صادر شده باشد، می‌تواند به تشخیص شورای ارزشیابی، کمیسیون‌های ارزشیابی و یا مدیرکل پس از ارزیابی توانمندی‌های علمی و پژوهشی و حرف‌های متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان نامه و رساله، درخواست مقاله و یا بررسی نتایج عملی و قابلیت حرفه ای) صورت پذیرد.

تحصیلات نیمه تمام خارجی به هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست و این دسته از تحصیلات در صورت داشتن شرایط الزام برای انتقال می‌تواند در اداره کل امور دانشجویان داخل مطرح شود.

مدارک تحصیلی دانش آموختگانی که دوره تحصیلی آن‌ها با محوریت آموزش است و پس از گذراندن واحد‌های درسی، بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می‌شوند، آموزش محور محسوب می‌شود و در مدرک صادره از سوی این اداره کل واژه «آموزش محور» درج خواهد شد.

ارزشیابی مدارک تحصیلی دکتری

ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره دکتری صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، منوط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مورد تأیید وزارت است.

مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط «ج»، چنانچه شروع به تحصیل بعد ۲۰۱۹ یا اول تیر سال ۹۸ باشد صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد قابل ارزشیابی است و چنانچه شروع به تحصیل قبل از تاریخ یاد شده باشد، شرایط ذیل الزام است:

الف ـ داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مورد تأیید وزارت

ب ـ بررسی کیفی رساله دکتری توسط کمیسیون تخصصی ذی ربط

ارزشیابی اختصاصی مدارک تحصیلی نیمه حضوری دکتری

مدرک تحصیلی مربوط به دوره‌های نیمه حضوری صرفا در مقطع دکتری از مؤسسات ممتاز و خوب ارزشیابی می‌شود.

شرایط الزام برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره‌های نیمه حضوری در مقطع دکتری از مؤسسات ممتاز و خوب همان شرایط الزام بری ارزشیابی مدارک تحصیلی دکتری حضوری صادره از مؤسسات متوسط است.

مدارک تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه حضوری مؤسسات متوسط و ضعیف، غیرقابل ارزشیابی است.

بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دکتری کسانی که از تاریخ تصویب این آیین نامه، شروع به تحصیل در دوره‌های نیمه حضوری کنند، منوط است به تحصیل منحصراً در دانشگاه‌های ممتاز و خوب و در رشته‌های مرتبط با تحصیلات قبلی انجام شده باشد.

داشتن استاد راهنمای دوم داخلی، از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های داخل که مجاز به داشتن دانشجوی دکتری هستند مبتنی بر اخذ موافقت رسمی از معاونت آموزشی و پرداخت هزینه‌های مربوط به تشخیص دانشگاه برای کسانی که در دوره‌های نیمه حضوری تحصیل می‌کنند، توصیه می‌شود و اداره کل امور دانش آموختگان ملزم به تسهیل در روند ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی این دسته از متقاضیان خواهد بود.

ارزشیابی مدارک تحصیلی کاردانی

مدارک تحصیلی کاردانی کلیه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن (و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی ارزشیابی)، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می‌شود.

مدارک تحصیلی کاردانی مؤسسه ضعیف توسط کمیسیون تخصصی ذی ربط بررسی و اتخاذ تصمیم می‌شود.

ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی

ارزشیابی مدارک تحصیلی مؤسسات ممتاز و خوب، منوط به داشتن مدرک دیپلم دوازده (۱۲) ساله یا پیش دانشگاهی معتبر است.

برای ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط «ج» دیپلم دوازده (۱۲) ساله یا پیش دانشگاهی الزام است. معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته، حداقل ۱۲ یا معادل آن باشد و در صورت نداشتن شرایط بند «الف»، مشروط به شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد در رشته مربوط و کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده، شرکت در آزمون کتبی و یا مصاحبه علمی به تشخیص کمیسیون تخصصی ذی ربط می‌باشد.

 

ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد

برای ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد صادره از موسسات ممتاز و خوب معتبر از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مورد تأیید وزارت، الزامی است.

برای ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط «ج»، علاوه بر داشتن مدرک کارشناسی معتبر از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مورد تأیید وزارت الزامی است. همچنین معدل کل مدرک کارشناسی حداقل ۱۲ یا معادل آن باشد.

در صورت نداشتن شرط بند «الف» پس از بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی، پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی از طریق اخذ آزمون، مصاحبه علمی، ارائه مقاله علمی ـ پژوهشی (حسب مورد یک یا همه آنها)، به تشخیص کمیسیون‌های تخصصی ذی ربط صورت می‌گیرد

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید