ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

Nicu

دوره بازآموزی NICU

 
 
NICU
 
 
شرایط دوره
 
  
شهریه به تومانتعداد ساعتنام استادتاریخ برگزاری دورهگروه
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/07/06 لغایت94/07/08
اول
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/07/12 لغایت94/07/14
دوم
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/08/17 لغایت94/08/19
سوم
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/09/22 لغایت94/09/24
چهارم
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/10/20 لغایت94/10/22
پنجم
 
 
نظرات (2) کلیک ها: 5369

محتوای دوره بازآموزی NICU

طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت NICUاهداف ويژه رفتاري: 1. واحدمراقبتهاي ويژه نوزادانNICUراشرح دهد . 2. روشهاي تشخيصي ودرماني نوزادان درNICU را توضيح دهد . 3. نحوه گذاردن انواع لوله گذاري معده رابداند وباانواع نمونه گيري هاي وريدي وشرياني وکتتريزاسيون آشناباشد . 4. نحوه آسپيراسيون سوپراپوبيك رابداند . 5. انواع صدمات زايماني رانام برده وتشريح نمايد . 6. نوزادان پرخطرومشكلات شايع آنها را توصيف نمايد 7. نحوه مراقبتهاي پرستاري از نوزادان مادران ديابتي ،نوزادان نارس رابداند . 8. فشارمثبت مداوم راه هوايي(CPAP) 9. NCPAP درنوزادان نارس 10. روشهاي مختلف تهويه راشرح دهدو حمايت تنفسي از نوزاد را انجام دهد. 11. جداكردن نوزاد ازدستگاه تهويه راانجام دهد . 12. فرايند پرستاري در نوزادان ديررس ، نوزادان باوزن تولد كم(LBW)محدوديت رشدداخل رحمي(IUGR) ونوزادان مادران ديابتي توصيف نمايد . 13. بيماريهاومسائل رايج نوزادان راشرح دهد. 14. نكاتي درمورد خون وفراورده هاي آن 15. دانش پرستاري درمورد ترانسفوزيون خون راداشته باشد . 16. با انواع اورژانسهاي نوزادان وتدابير پرستاري آن آگاه باشد . 17. احياء درنوزادان رابطور صحيح انجام دهدآشنايي با واحد مراقبتهاي ويژه نوزادان مراقبت ازنوزاددر NICU عكس العمل نوزاد به NICU نشانه هاي هشداردهنده وبيانگرمشكل نوزاد لوله دهاني- معدي،لوله بيني- معدي،لوله ترانس پيلوريك، ،نمونه گيري مويرگي، وريدي، شرياني،كانولاسيون وريدمحيطي،راه وريدي محيطي طولاني،كاتتريزاسيون رگ نافي،كاتتريزاسيون وريد نافي،كاتتريزاسيون شريان نافي،كاتترمركزي واردشده ازراه پوست(PICC)،كاتتر شريان محيطي(PAL)،كتتر مركزي جراحي(Cutdown)،درن قفسه سينه،پونكسيون لومبر(LP)جمع آوري نمونه ادرار،آسپيراسين سوپراپوبيك، لوله داخل تراشه(ETT) انواع صدمات زايماني، نوزادان پرخطرومشكلات شايع آنها،نوزادان مادران ديابتي فشارمثبت مداوم راه هوايي درنوزادان نارس،تهويه شروع شونده با تنفس بيمار(PTV )،جداكردن نوزادا ازدستگاه تهويه. اكسيژناسيون غشايي خارج بدني(ECMO)،نوزادان ديررس نوزادان باوزن تولد كم(LBW)محدوديت رشدداخل رحمي(IUGR) مكانيسم هاي اتلاف گرما،هيپوترمي،استرس سرما،آسيب ناشي ازسرما ،هيپوترمي،توكشيدگي بين دنده اي،آپنه درنوزادان نارس،سندرم زجر تنفسي نوزاد(IRDS)،سندرم آسپيراسيون مكونيوم(MAS)،سندرم مرگ ناگهاني نوزاد(SIDS) رتينوپاتي نوزادان نارس(ROP)،آنتروكوليت نكروزان(NEC)،رفلاكس معده به مري(GER،اسهال،زردي نوزادي،- فيزيوپاتولوژي،زردي شيرمادر ،ايكترپاتولوژيك زردي ناشي ازكمبود(G6PD)،ناسازگاري (Rh) ايمونوگلوبولين داخل وريدي،،تعويض خون،داروها،هيدروپس جنيني،كرنيكتروس كانديديازدرنوزادان،برفك،عفونت درنوزادان،سندرم پاسخ التهابي سيستميك(SIRS)،شوك سپتيك،نكاتي درمورد خون وفراورده هاي آن،توصيه هاي پرستاري درمورد ترانسفوزيون خون،عوارض تزريق خون وفراورده هاي آن انعقادداخل رگي منتشر(DIN)،بيماري خونريزي دهنده نوزادان(HDN)،خونريزي اطراف بطني- داخل بطني(PIVH)،تشنج، مننژيت آسفكسي حوالي تولد،آنسفالوپاتي هيپوكسيك- ايسكميك(HIE)،احياء درنوزادان خفگي وبي حالي،اصول احياء موفق،تكنيكهاي احياء،تهويه،بگهاي تهويه،ماسكهاي صورت،راههاي تجويزدارو، مراقبت ازنوزادپس ازاحيا علائم ايست قلبي و تنفسي،مراحل احياء قلبي ريوي ،اقدامات لازم درBCLSوACLS كاربرد صحيح دستگاه الكتروشوك درCPR،موارد استفاده داروهاي مختلف CPR عوارض CPRوروش هاي پيشگيري ،       مراقبت هاي پس ازCPRموفق 
نظرات (0) کلیک ها: 3027

آئين نامه آموزشی

  
 
دستورالعمل اجرائي آئين نامه برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت
 
   
 
:مقدمه در راستاي اجراي آئين نامه تأسيس وبرگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي دستورالعمل اجرائي آئين نامه مذكور برابر ذيل اعلام ميگردد
 
 
اهداف
 
 
هدف از برگزاري اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است و اين دوره ها بمنظور تأمين اهداف زير طراحي ميگردند : برگزاري دوره هاي آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سر فصل هاي دانشگاهي فعلي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند . دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل مي گردد و در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و افراد خود مايل به شركت در اين دوره ها و كسب تبحر در شاخه خاصي از تخصص مربوطه مي باشند . اهداف كلي اجراي قانون آموزش ضمن خدمت كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود ، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي ، بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه به روشهاي ياد شده زير است : الف – افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون . ب – به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه. ج – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – .درماني كشور و جلب مشاركت آنها. د- تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي . هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته
 
 
تعريف دوره
 
 
دوره كوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تأمين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آنان منتج به صدور گواهي مي گردد ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد
 
 
طول دوره
 
 
.طول دوره بسته به محتواي دوره از دوروز معادل 12 ساعت تا یک هفته معادل 40 ساعت است
 
 
ظرفيت دوره
 
 .ظرفيت دوره حداكثر 50 نفر مي باشد 
 شرايط مسئول دوره كوتاه مدت دبير علمي برنامه 
 1- عضو هيئت علمي دانشگاه / دانشكده باشد . 2- حداقل يك كارگاه عمومي آموزش پزشكي يا دو كارگاه ارزشيابي و برنامه ريزي آموزشي گذرانده باشد . تبصره 1- در خصوص دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل ميگردد ولي در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده وهمچنين جهت آموزش با دستگاه خاصي طراحي شده باشد كه ضرورت فرا گرفتن كار با آن دستگاه درسيستم احساس گردد مسئول دوره بايد علاوه بر شرايط بند 1 و 2 داراي مدرك مهارت مربوطه از يك مرجع ذيصلاح بوده و حداقل بمدت 1 سال با آن دستگاه و يا در آن رشته كار كرده باشد . تبصره 2- دوره هاي آموزشي با مطالب وموضوعات جديد كه در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند بشرطي قابل راه اندازي هستند كه آن .مهارت حرفه اي حداقل به مدت 3 دوره جزو روشهاي جاري آن بخش باشد و اسناد بيمارستاني صحت آن را تائيد نمايند 
   
 حضور وغياب 
 .انجام حضور و غياب در برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي الزامي ميباشد و تسليم گواهي منوط به شركت منظم و كامل در تمامي جلسات خواهد بود 
 حق ثبت نام 
 .ميزان حق ثبت نام متناسب با برآورد هزينه دوره توسط مراكز مجاز برگزار كننده تعيين و توسط كميته تصويب دوره و تخصيص امتياز مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد 
 گواهينامه دوره 
 .جهت دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي با توجه به نوع طراحي برنامه امكان صدور یک نوع گواهي(گواهي شركت در دوره ) ميباشد 
 ارزشیابی دوره 
 .توزيع فرمهاي نظر سنجي درانتهای دوره بین شرکت کنندگان از برنامه و اساتيد بر اساس ضوابطي كه موسسه مشخص مي كند 
  
نظرات (0) کلیک ها: 2018