ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
ICUطرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت
اهداف ويژه رفتاري 1- آناتومي مجاري هوايي و گردش خون ريوي راشرح دهد. 2- حجم ها وظرفيت هاي ريوي توضيح داده ورابطه بين ‌آنها رابيان نمايد. 3- پرفوزيون راتعريف كرده ووضعيت هاي طبيعي تهويه به پرفوزيون راشرح دهد. 4- روش هاي انتقال اكسيژن ودي اكسيد كربن درخون راذكرنمايد. 5- روش هاي لوله گذاري داخل تراشه، مزايا ومعايب آن را مورد بحث قرار دهد. 6- عوارض لوله گذاري داخل تراشه رادانسته وقادر باشد با اقدامات پرستاري آن را به حداقل برساند. 7- موارد استفاده از لوله گذاري داخل تراشه وتراكئوستومي رابيان كند. 8- روش ها ي صحيح ساكشن در بيماران داراي راه هوايي مصنوعي راذكركند. 9- موارد استفاده اكسيژن درماني راذكركند. 10- روش هاي تجويز اكسيژن راباذكر مزايا ومعايب آن ها به تفكيك توضيح دهد. 11- نارسايي حاد تنفسي راتعريف كرده وعوامل مؤثردرايجاد آن راشرح دهد. 12- بيماري هاي منجر به نارسايي حاد تنفسي رانام ببرد. 13- علائم باليني، تست هاي تشخيصي، درمان ومراقبت پرستاري دربيماران دچار نارسايي حاد تنفسي راشرح دهد. 14- مراحل مختلف بررسي بيماران درحال اغماء راتفسيرنمائيد. 15- جهت تعيين وضعيت عمومي بيمار دچار ضربه مغزي ازجدول گلاسكوبه طور صحيح استفاده نمايد. 16- راه كارهاي كلي كنترل عفونت دربخش هاي ويژه رابيان كند. 17- عوامل خطر درايجاد زخم بستر بيماران بستري درICUرا ذكرنمايد. 18- مداخلات پرستاري جهت پيشگيري اززخم بسترراذكركند. 19- مراقبت هاي پرستاري ازبيمار دچار زخم بستر راتوضيح دهد. 20- روش صحيح به دست آوردن نمونه خون شرياني راشرح دهد. 21- پارامترهاي اصلي جهت تفسير گازهاي خون شرياني راتوضيح دهد. 22- اختلالات اسيد وباز جبران نشده، جبران نسبي وجبران كامل راتشخيص داده وشرح دهد. 23- اختلال اسيد وبازمركب راتوضيح دهد. 24- انواع جراحي قلب راذكرنمايد. 25- انديكاسيونهاي جراحي قلب رانام برده ومزايا ومعايب انواع دريچه هاي مصنوعي راتوصيف نمايد. 26- عوارض احتمالي جراحي قلب، روشهاي پيشگيري ازاين عوارض وپارامترهاي بررسي وشناخت مناسب برا ي تشحيص آنها رابيان كند. 27- انواع روش هاي تهويه مكانيكي رانام ببرد. 28- موارد استفاده، مزايا، معايب استفاده ازانواع روش هاي تهويه مكانيكي راشرح دهد. 29- مدهاي مختلف ونتيلاتورراتوضيح دهد. 30- نحوه تنظيم دستگاه ونتيلاتوررابيان نمايد. 31- معيارهاي جداسازي بيمارازدستگاه ونتيلاتوررانام ببرد.
فهرست محتوا
1- آناتومي مجاري هوايي وگردش خون ريوي 2- تهويه وعوامل مؤثربركنترل تنفس ،عوامل مؤثربركنترل تنفس 3- حجم ها وظرفيت هاي ريوي ورابطه بين ‌آنها 4- پرفوزيون ووضعيت هاي طبيعي تهويه به پرفوزيون. 5- روش هاي انتقال اكسيژن ودي اكسيد كربن درخون 1- اهداف استفاده از راه هوايي مصنوعي 2- روش هاي استفاده ازراه هاي هوايي حلقي وانواع آن 3- موارد استفاده ازلوله گذاري داخل تراشه 4- روش هاي لوله گذاري داخل تراشه، مزايا ومعايب آن 5- عوارض لوله گذاري داخل تراشه اقدامات پرستاري آن 6- موارد استفاده ازتراكئوستومي 7- روش ها ي صحيح ساكشن در بيماران داراي راه هوايي مصنوعي 8- بيمارداراي لوله تراشه وتراكئوستومي 9- روش هاي مراقبت ازبيمارداراي لوله تراشه وتراكئوستومي 1- هيپوكسمي وهيپوكسي ، انواع هيپوكسمي 2- اهداف اكسيژن درماني ،موارد استفاده اكسيژن درماني 3- عوارض اكسيژن درماني وروش هاي پيشگيري ازعوارض 1- روش هاي تجويز اكسيژن مزايا ومعايب آن ها به تفكيك 1- مكانيزم هاي فيزيولوژيك درتعادل اسيد وباز بدن وموارد استفاده ازABG 2- روش صحيح به دست آوردن نمونه خون شرياني 3- مقادير طبيعي معيارهاي خون شرياني ووريدي 4- پارامترهاي اصلي جهت تفسير گازهاي خون شرياني 5- اختلالات اسيد وباز جبران نشده، جبران نسبي وجبران كامل 6- اختلال اسيد وبازمركب 1- انواع جراحي قلب 2- انديكاسيونهاي جراحي قلب مزايا ومعايب انواع دريچه هاي مصنوعي 3- روشها ومزاياي استفاده ازتجهيزات كمك بطني 4- انواع مختلف جراح هاي قلب وروند جراحي قلب باز 5- برنامه آموزشي بيماران تحت عمل جراحي قلب 6-عوارض احتمالي جراحي قلب، روشهاي پيشگيري ازاين عوارض وپارامترهاي بررسي وشناخت مناسب برا ي نشحيص آنها 1-موارد استفاده ازدستگاههاي تهويه مكانيكي 2- انواع روش هاي تهويه مكانيكي 3- موارد استفاده، مزايا، معايب استفاده ازانواع روش هاي تهويه مكانيكي 4-مدهاي مختلف ونتيلاتور 5- عوارضي مربوط به دستگاه هاي تهويه مصنوعي 6-نحوه تنظيم دستگاه ونتيلاتور 7-معيارهاي جداسازي بيمارازدستگاه ونتيلاتور 8-فرايند پرستاري ومداخلات مربوطه درمورد بيماران تحت تهويه مكانيكي 1- نارسايي حاد تنفسي وعوامل مؤثردرايجاد آن 2- بيماري هاي منجر به نارسايي حاد تنفسي 3- علائم باليني، تست هاي تشخيصي، درمان ومراقبت پرستاري دربيماران دچار نارسايي حاد تنفسي 4- پاتوفيزيولوژي سندرم ديسترس تنفسي بالغين (ARDS ) 5- عوامل خطر، علائم باليني، تست هاي تشخيصي درARDS 6- درمان ومراقبت پرستاري ازبيمارمبتلا ARDS 1- اغماء و علل اغماء 2- برخورد گام به گام دربيماردچاراغماء 3- مراحل مختلف بررسي بيماران درحال اغماء 4- تعيين وضعيت عمومي بيمار دچار ضربه مغزي ازجدول گلاسكو كنترل عفونت دربخش ها ي ويژه 1- راه كارهاي كلي كنترل عفونت دربخش هاي ويژه 2- روش هاي پيشگيري ازعفونت درارگان ها ي خاص 1- عوامل خطر درايجاد زخم بستر بيماران بستري درICU 2- پاتوفيزيولوژي زخم هاي فشاري 3- مداخلات پرستاري جهت پيشگيري اززخم بستر 4- مراقبت هاي پرستاري ازبيمار دچار زخم بستر
 
 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید