ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت دیالیز
اهداف ويژه رفتاري 1- آناتومي وفيزيولوژي كليه راتوضيح دهد. 2- نحوه انجام آزمايش KUBومراقبت هاي لازم پس ازپروسيجرراشرح دهد. 3- نحوه انجام آزمايشات كليوي راشرح داده ومراقبت ها ي لازم پس ازانجام هريك ازپروسيجرها راتوصيف نمايد. 4- تظاهرات باليني درCRFراتوصيف نمايد. 5- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه CRF راكاملاً بيان نمايد. 6- نارسايي حاد كليه راتعريف نموده وعوامل ايجاد كننده ARFرانام ببرد. 7- تظاهرات باليني درARF راتوصيف نمايد. 8- بررسي ها ي آزمايشگاهي درنارسايي كليه راشرح دهد. 9- مداخلات درماني درARFراتوضيح دهد. 10- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه ARFراكاملا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ً بيان نمايد. 11- علت استفاده ازدياليزو فرآيند همودياليز رابيان نمايد. 12- عوارض دستيابي عروقي راتوضيح دهد. 13- مراقبت هاي پرستاري درمورد راه ها ي دستيابي عروقي راشرح دهد. 14- ماشين همودياليز راتوصيف نمايد. 15- عوامل موثر بركليرانس رانام ببردو روش استريليزاسيون دياليزور راتوضيح دهد 16- محول هاي دياليز، دياليزور، موارد استفاده راتوضيح دهد. 17- عفونت ها ي شايع دربيماران دياليزي راتوضيح دهد. 18- عوارض در طي همودياليز ومراقبت هاي مربوط به هريك راتوصيف نمايد. 19- رژيم غذايي، مواد معدني وآب مصرفي دربيماران همودياليزي راشرح دهد. 20- توجهات پرستاري دربيماران همودياليزي راتوصيف نمايد. 21- تشخيص ها ي پرستاري در بيماران همودياليزي راشرح دهد 22- دياليز صفاقي راتعريف نموده،روش كار وفرايند دياليز صفاقي رابيان كند. 23- مزاياي دياليز صفاقي راشرح دهدوانواع دياليز صفاقي را تعريف نمايد. 24- افزودني هاي محلول دياليز راشرح دهد. 25- موارد ممنوعيت دياليز راشرح دهد. 26- عوارض ومشكلات در طي دياليز صفاقي راتوصيف نمايد. 27- مراقبت پرستار ي در طي دياليز صفاقي وخانواده اش رابه طور كامل شرح دهد. 28- آموزش لازم به بيمار دياليز صفاقي وخانواده ا ش به طور كامل شرح دهد. 29- بررسي هاي لازم قبل ازپيوندكليه راتوضيح دهد. 30- معيار جهت انتخاب دهنده وگيرنده پيوند راشرح دهد. 31- مراقبت هاي لازم پس ازعمل راتوصيف نمايد و عوارض مربوط به جراحي پيوند راشرح دهد. 32- مراقبت در حين مصرف داروهاي ايمنوساپرسيوراشرح دهد. 33- اصطلاحات ومفاهيم كليدي مربوط به تعادل اسيد وباز رابيان نمايد. 34- نقش مواد شيميايي درتعادل اسيد ـ باز راتوصيف نمايد. 35- مكانيسم هاي تنظيم كننده تعادل اسيد وباز راتعريف نمايد. 36- آلكالمي واسيدمي، اسيدوز وانواع آن راشرح داده ومداخلات درمورد هريك رابيان نمايد. 37- آلكالوز وانواع آن راشرح داده ومداخلات درمورد هريك رابيان نمايد.
فهرست محتوا
1- آناتومي وفيزيولوژي كليه .GFR وعوامل مؤثر برآن 2- عملكرد كليه ،خلاصه اي ازپاتوفيزيولوژي كليه 3- نحوه ارزيابي فيزيكي كليه 4- نحوه انجام آزمايش KUBومراقبت هاي لازم پس ازپروسيجر 5- نحوه انجام يوروگرافي ، سي تي اسكن‌، سيستوگرافي ، آرتريوگرافي ،بيوپسي كليه،رنوگرافي،اولتراسونوگرافي،سيستوسكپي وسيستويورتروسكپي، پروسيجرهاي رتروگريد ومطالعات يوروديناميك (سيستومتروگرافي، پروفيلومتري،الكتروميوگرافي، آزمايش جاري شدن (ادرار) ومراقبت ها ي لازم پس ازانجام هريك ازپروسيجرهاي 1- نارسايي كليه 2- نحوه بررسي بيمارCRF 3- تظاهرات باليني درCRF 4- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه CRF 5- نارسايي حاد كليه وعوامل ايجاد كننده ARF 6- نحوه بررسي وارزيابي بيمارARF 7- تظاهرات باليني درARF. 8- بررسي ها ي آزمايشگاهي درنارسايي كليه 9- مداخلات درماني درARF. 10- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه ARFا 11- مراقبت هاي پس ازترخيص دربيماران ARF 1- علت استفاده ازدياليز 2-فرآيند همودياليز 3-نحوه دسترسي به گردش خون بيمار 4-عوارض دستيابي عروقي 5-مراقبت هاي پرستاري درمورد راه ها ي دستيابي عروقي 1- عوامل موثر بركليرانس 2- روش استريليزاسيون دياليزور 3- مشخصات آب مصرفي درهمودياليز ،محول هاي دياليز، دياليزور مورد استفاده 4- اجزاء ماشين همودياليز وكارهريك 5- عفونت ها ي شايع دربيماران دياليزي 6- عوارض در طي همودياليز ومراقبت هاي مربوط به هريك 8- رژيم غذايي، مواد معدني وآب مصرفي دربيماران همودياليزي 9- توجهات پرستاري دربيماران همودياليزي 10- تشخيص ها ي پرستاري در بيماران همودياليز 11- دياليز صفاقي.روش كار وفرايند دياليز صفاقي ، مزاياي دياليز صفاقي 12- انواع دياليز صفاقي 13- طرز آماده كردن بيمارجهت قراردادن كاتترصفاقي 14- افزودني هاي محلول دياليز وموارد ممنوعيت دياليز 15- عوارض ومشكلات در طي دياليز صفاقي 16- مراقبت پرستار ي در طي دياليز صفاقي 17- آموزش لازم به بيمار دياليز صفاقي وخانواده ا ش 18- هموفيلتراسيون وموارد استفاده از آن 1- بررسي هاي لازم قبل ازپيوند ،معيار جهت انتخاب دهنده وگيرنده پيوند 2- نقش پرستار قبل ازعمل.مراقبت هاي لازم پس ازعمل 3- عوارض مربوط به جراحي پيوند.نكات قابل توجه قبل وبعد ازعمل پيوند 4- علل احتمالي عفونت دربيماران پيوندي 5- مراقبت در حين مصرف داروهاي ايمنوساپرسيو 6- تشخيص ها ومراقبت ها ي پرستاري درپيوند كليه 7- آموزش هاي لازم به بيمار ي كه پيوند كليه شده وخانواده وي 1- تعادل اسيد وباز ،اصطلاحات ومفاهيم كليدي مربوط به تعادل اسيد وباز 2- نقش مواد شيميايي درتعادل اسيد ـ باز ،منابع اسيد ويونهاي بيكربنات. 3- مكانيسم هاي تنظيم كننده تعادل اسيد وباز ،آلكالمي واسيدمي 4- اسيدوز وانواع آن ،بررسي هاي آزمايشگاهي درمورد اسيدوز آلكالوز وانواع آن ومداخلات درمورد هريك، بررسي هاي آزمايشگاهي درمورد آلكالوز
 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید