ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

PACU

دوره باز آموزی PACU

شرایط دوره
 
 
          شهریه به تومان          تعداد ساعت               نام استاد                تاریخ برگزاری دوره               گروه
100000
16
دكتر عارفيان

91/11/12 لغایت 91/11/13

اول
100000
16
دكتر عارفيان

91/4/22 لغایت91/11/23

دوم
نظرات (0) کلیک ها: 4438

محتوای دوره های بازآموزی PACU

PACUطرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت
اهداف ويژه رفتاري: 1. محيط فيزيكي، تأسيسات، تجيهزات بخش ويژه راتوضيح دهد. 2. اصول كلي مراقبت هاي پرستاري دربخش ويژه راشرح دهد. 3. آناتومي وفيزيولوژي قلب راشرح دهد . 4. معاينه فيزيكي و نحوه گرفتن شرح حال ازبيمارقلبي راتوضيح دهد. 5. شكايات شايع بيماران قلبي راذكرنمايد. 6. آزمون ها ي آ‌زمايشگاهي متداول بيماران قلبي رانام برده ودرمورد هركدام توضيح دهيد. 7. روند اترواسكلروزيس درعروق كرونر راشرح دهد. 8. روش هاي درمان طبي وجراحي اترواسكلروز كرونرراشرح دهد. 9. انواع آنژين صدري رابيان كند. 10. برنامه مراقبت پرستاري ازبيمار مبتلا به آنژين صدري رااجراء نمايد. 11. روش برخورد بابيمارن دچار انفاركتوس ميوكاردرادر درمانگاه CCUتوضيح دهد. 12. روش ها ي درمان طبي بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد راشرح دهد. 13. عوارض انفاركتوس حاد ميوكارد راطبقه بندي نمايد. 14. شوك كارديوژنيك وروش هاي درماني آن رامورد بحث قراردهد. 15. علائم وروش برخورد باموقعيت هاي اورژانس ناشي ازعوارض انفاركتوس ميوكارد راشرح دهد. 16. اشتقاق هاي مختلف ECG وعملكردآنها راذكرنمايد. 17. ديس ريتمي هاي مربوط به گره SAرانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه با اقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد 18. ديس ريتمي هاي دهليزي رانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه بااقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد. 19. ديس ريتمي هاي جانكشنال رانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه بااقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد. 20. ديس ريتمي هاي بطني رانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه با اقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد. 21. اختلالات هدايتي قلب رانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه با اقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد 22. موارد استفاده ازپيس ميكررابداند. 23. انواع پيس ميكررانام برده وكدها ي آن راتوضيح دهد. 24. عوارض پيس ميكررانام برده واقدامات لازم جهت پيشگيري ازاين عوارض راذكرنمايد. 25. اختلالات شايع درعملكرد پيس ميكررانام برده ومداخلات درهرمورد راشرح دهد. 26. نحوه مراقبت ازبيمارداراي پيس ميكرراتوضيح دهد. 27. مراحل احياء قلبي ريوي رابطور صحيح اجرانمايد. 28. كاربرد صحيح دستگاه الكتروشوك رادرCPRذكرنمايد. 29. موارد استفاده داروهاي مختلف CPR رابيان كند. 30. عوارض CPRوروش هاي پيشگيري ازآن راشرح دهد. .
فهرست محتوا
1- لايه هاو حفرات قلب ومشخصات هركدام 2- مشخصات آناتوميك وعملكرد دريچه هاي نيمه هلالي 3- ساختمان عروق كرونروچگونگي خون رساني عضله قلب 4- سيستم هدايتي قلب وسيكل قلبي 1- روش هاي بررسي بيمارونحوه گرفتن شرح حال ازبيمارقلبي 2- شكايات شايع بيماران قلبي 3- معاينه فيزيكي بيماران قلبي 1-مسئوليت هاي كلي پرستاري درانجام آزمايشات تشخيصي 2-آزمون ها ي آ‌زمايشگاهي متداول بيماران قلبي ،3- تست هاي راديولوژيك 4- انواع مختلف الكتروكارديوگرام 4- كاربردهاي باليني تست ورزش 5- انواع كاتتريسيم قلب 6- وظايف پرستار قبل وبعد ازكاتتريسم قلب 7- تست هاي تشخيصي صوتي قلب وكاربرد باليني هركدام 8- روش ها ي مانيتورينگ هموديناميك 9- كاربردهاي باليني اندازه گيري فشار وريدهاي مركزي 10- روش اندازه گيري فشارخون داخل شرياني 11- مراقبت هاي پرستاري ازبيماردر اندازه گيري فشار خون داخل شرياني 12- مداخلات پرستاري دراندازه گيري فشاروج مويرگ هاي ريه 1- روند و علائم انفاركتوس حاد ميوكارد 2- روش برخورد بابيمارن دچار انفاركتوس در درمانگاه CCU 3- روش ها ي درمان طبي بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد 4- عوارض انفاركتوس حاد ميوكارد 5- شوك كارديوژنيك وروش هاي درماني آن 6- علائم وروش برخورد باموقعيت هاي اورژانس ناشي ازعوارض انفاركتوس ميوكارد 1- مراحل مختلف دپولاريزاسيون ورپولاريزاسيون سلول عضله قلب راتوضيح داده واهميت هرمرحله 2- اشتقاق هاي مختلف ECG وعملكرد ، انواع روش ها ي مانيتورينگ ريتم قلب 3- مقادير طبيعي امواج درالكتروكارديوگرام استاندارد ، تعداد ضربان، ريتم ومحور قلب 4- ديس ريتمي هاي مربوط به گره SA، خصوصيات هركدام ، با اقدامات درماني مراقبتي 5- ديس ريتمي هاي دهليزي ، خصوصيات ، اقدامات درماني مراقبتي خاص 6- ديس ريتمي هاي جانكشنال ، خصوصيات ، اقدامات درماني مراقبتي 7- ديس ريتمي هاي بطني خصوصيات اقدامات درماني مراقبتي 8- اختلالات هدايتي قلب خصوصيات اقدامات درماني مراقبتي 9- علائم الكتروكارديوگرافي بيماري هاي ايسكميك قلب 1- موارد استفاده ازپيس ميكر 2- انواع پيس ميكر وكدها ي آن 3- كدگذاري معمول جهت پيس ميكر 4- عوارض پيس ميكراقدامات لازم جهت پيشگيري ازاين عوارض 5- اختلالات شايع درعملكرد پيس ميكر ومداخلات 6- نحوه تنظيم پيس ميكرموقت 7- مراقبت ازبيمارداراي پيس ميكر 8- مواردي كه پرستاربايد به مددجوي داراي پيس ميكردائم آموزش دهد 1- علائم ايست قلبي و تنفسي 2- مراحل احياء قلبي ريوي 3- اقدامات لازم درBCLSوACLS 4- كاربرد صحيح دستگاه الكتروشوك درCPR 5- موارد استفاده داروهاي مختلف CPR 6- عوارض CPRوروش هاي پيشگيري 7- مراقبت هاي پس ازCPRموفق

 

نظرات (0) کلیک ها: 2893

آئين نامه آموزشی

  
 
دستورالعمل اجرائي آئين نامه برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت
 
   
 
:مقدمه در راستاي اجراي آئين نامه تأسيس وبرگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي دستورالعمل اجرائي آئين نامه مذكور برابر ذيل اعلام ميگردد
 
 
اهداف
 
 
هدف از برگزاري اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است و اين دوره ها بمنظور تأمين اهداف زير طراحي ميگردند : برگزاري دوره هاي آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سر فصل هاي دانشگاهي فعلي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند . دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل مي گردد و در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و افراد خود مايل به شركت در اين دوره ها و كسب تبحر در شاخه خاصي از تخصص مربوطه مي باشند . اهداف كلي اجراي قانون آموزش ضمن خدمت كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود ، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي ، بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه به روشهاي ياد شده زير است : الف – افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون . ب – به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه. ج – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – .درماني كشور و جلب مشاركت آنها. د- تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي . هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته
 
 
تعريف دوره
 
 
دوره كوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تأمين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آنان منتج به صدور گواهي مي گردد ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد
 
 
طول دوره
 
 
.طول دوره بسته به محتواي دوره از دوروز معادل 12 ساعت تا یک هفته معادل 40 ساعت است
 
 
ظرفيت دوره
 
 .ظرفيت دوره حداكثر 50 نفر مي باشد 
 شرايط مسئول دوره كوتاه مدت دبير علمي برنامه 
 1- عضو هيئت علمي دانشگاه / دانشكده باشد . 2- حداقل يك كارگاه عمومي آموزش پزشكي يا دو كارگاه ارزشيابي و برنامه ريزي آموزشي گذرانده باشد . تبصره 1- در خصوص دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل ميگردد ولي در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده وهمچنين جهت آموزش با دستگاه خاصي طراحي شده باشد كه ضرورت فرا گرفتن كار با آن دستگاه درسيستم احساس گردد مسئول دوره بايد علاوه بر شرايط بند 1 و 2 داراي مدرك مهارت مربوطه از يك مرجع ذيصلاح بوده و حداقل بمدت 1 سال با آن دستگاه و يا در آن رشته كار كرده باشد . تبصره 2- دوره هاي آموزشي با مطالب وموضوعات جديد كه در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند بشرطي قابل راه اندازي هستند كه آن .مهارت حرفه اي حداقل به مدت 3 دوره جزو روشهاي جاري آن بخش باشد و اسناد بيمارستاني صحت آن را تائيد نمايند 
   
 حضور وغياب 
 .انجام حضور و غياب در برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي الزامي ميباشد و تسليم گواهي منوط به شركت منظم و كامل در تمامي جلسات خواهد بود 
 حق ثبت نام 
 .ميزان حق ثبت نام متناسب با برآورد هزينه دوره توسط مراكز مجاز برگزار كننده تعيين و توسط كميته تصويب دوره و تخصيص امتياز مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد 
 گواهينامه دوره 
 .جهت دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي با توجه به نوع طراحي برنامه امكان صدور یک نوع گواهي(گواهي شركت در دوره ) ميباشد 
 ارزشیابی دوره 
 .توزيع فرمهاي نظر سنجي درانتهای دوره بین شرکت کنندگان از برنامه و اساتيد بر اساس ضوابطي كه موسسه مشخص مي كند 
  
نظرات (0) کلیک ها: 2731