ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
PACUطرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت
اهداف ويژه رفتاري: 1. محيط فيزيكي، تأسيسات، تجيهزات بخش ويژه راتوضيح دهد. 2. اصول كلي مراقبت هاي پرستاري دربخش ويژه راشرح دهد. 3. آناتومي وفيزيولوژي قلب راشرح دهد . 4. معاينه فيزيكي و نحوه گرفتن شرح حال ازبيمارقلبي راتوضيح دهد. 5. شكايات شايع بيماران قلبي راذكرنمايد. 6. آزمون ها ي آ‌زمايشگاهي متداول بيماران قلبي رانام برده ودرمورد هركدام توضيح دهيد. 7. روند اترواسكلروزيس درعروق كرونر راشرح دهد. 8. روش هاي درمان طبي وجراحي اترواسكلروز كرونرراشرح دهد. 9. انواع آنژين صدري رابيان كند. 10. برنامه مراقبت پرستاري ازبيمار مبتلا به آنژين صدري رااجراء نمايد. 11. روش برخورد بابيمارن دچار انفاركتوس ميوكاردرادر درمانگاه CCUتوضيح دهد. 12. روش ها ي درمان طبي بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد راشرح دهد. 13. عوارض انفاركتوس حاد ميوكارد راطبقه بندي نمايد. 14. شوك كارديوژنيك وروش هاي درماني آن رامورد بحث قراردهد. 15. علائم وروش برخورد باموقعيت هاي اورژانس ناشي ازعوارض انفاركتوس ميوكارد راشرح دهد. 16. اشتقاق هاي مختلف ECG وعملكردآنها راذكرنمايد. 17. ديس ريتمي هاي مربوط به گره SAرانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه با اقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد 18. ديس ريتمي هاي دهليزي رانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه بااقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد. 19. ديس ريتمي هاي جانكشنال رانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه بااقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد. 20. ديس ريتمي هاي بطني رانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه با اقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد. 21. اختلالات هدايتي قلب رانام برده وخصوصيات هركدام راهمراه با اقدامات درماني مراقبتي خاص شرح دهد 22. موارد استفاده ازپيس ميكررابداند. 23. انواع پيس ميكررانام برده وكدها ي آن راتوضيح دهد. 24. عوارض پيس ميكررانام برده واقدامات لازم جهت پيشگيري ازاين عوارض راذكرنمايد. 25. اختلالات شايع درعملكرد پيس ميكررانام برده ومداخلات درهرمورد راشرح دهد. 26. نحوه مراقبت ازبيمارداراي پيس ميكرراتوضيح دهد. 27. مراحل احياء قلبي ريوي رابطور صحيح اجرانمايد. 28. كاربرد صحيح دستگاه الكتروشوك رادرCPRذكرنمايد. 29. موارد استفاده داروهاي مختلف CPR رابيان كند. 30. عوارض CPRوروش هاي پيشگيري ازآن راشرح دهد. .
فهرست محتوا
1- لايه هاو حفرات قلب ومشخصات هركدام 2- مشخصات آناتوميك وعملكرد دريچه هاي نيمه هلالي 3- ساختمان عروق كرونروچگونگي خون رساني عضله قلب 4- سيستم هدايتي قلب وسيكل قلبي 1- روش هاي بررسي بيمارونحوه گرفتن شرح حال ازبيمارقلبي 2- شكايات شايع بيماران قلبي 3- معاينه فيزيكي بيماران قلبي 1-مسئوليت هاي كلي پرستاري درانجام آزمايشات تشخيصي 2-آزمون ها ي آ‌زمايشگاهي متداول بيماران قلبي ،3- تست هاي راديولوژيك 4- انواع مختلف الكتروكارديوگرام 4- كاربردهاي باليني تست ورزش 5- انواع كاتتريسيم قلب 6- وظايف پرستار قبل وبعد ازكاتتريسم قلب 7- تست هاي تشخيصي صوتي قلب وكاربرد باليني هركدام 8- روش ها ي مانيتورينگ هموديناميك 9- كاربردهاي باليني اندازه گيري فشار وريدهاي مركزي 10- روش اندازه گيري فشارخون داخل شرياني 11- مراقبت هاي پرستاري ازبيماردر اندازه گيري فشار خون داخل شرياني 12- مداخلات پرستاري دراندازه گيري فشاروج مويرگ هاي ريه 1- روند و علائم انفاركتوس حاد ميوكارد 2- روش برخورد بابيمارن دچار انفاركتوس در درمانگاه CCU 3- روش ها ي درمان طبي بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد 4- عوارض انفاركتوس حاد ميوكارد 5- شوك كارديوژنيك وروش هاي درماني آن 6- علائم وروش برخورد باموقعيت هاي اورژانس ناشي ازعوارض انفاركتوس ميوكارد 1- مراحل مختلف دپولاريزاسيون ورپولاريزاسيون سلول عضله قلب راتوضيح داده واهميت هرمرحله 2- اشتقاق هاي مختلف ECG وعملكرد ، انواع روش ها ي مانيتورينگ ريتم قلب 3- مقادير طبيعي امواج درالكتروكارديوگرام استاندارد ، تعداد ضربان، ريتم ومحور قلب 4- ديس ريتمي هاي مربوط به گره SA، خصوصيات هركدام ، با اقدامات درماني مراقبتي 5- ديس ريتمي هاي دهليزي ، خصوصيات ، اقدامات درماني مراقبتي خاص 6- ديس ريتمي هاي جانكشنال ، خصوصيات ، اقدامات درماني مراقبتي 7- ديس ريتمي هاي بطني خصوصيات اقدامات درماني مراقبتي 8- اختلالات هدايتي قلب خصوصيات اقدامات درماني مراقبتي 9- علائم الكتروكارديوگرافي بيماري هاي ايسكميك قلب 1- موارد استفاده ازپيس ميكر 2- انواع پيس ميكر وكدها ي آن 3- كدگذاري معمول جهت پيس ميكر 4- عوارض پيس ميكراقدامات لازم جهت پيشگيري ازاين عوارض 5- اختلالات شايع درعملكرد پيس ميكر ومداخلات 6- نحوه تنظيم پيس ميكرموقت 7- مراقبت ازبيمارداراي پيس ميكر 8- مواردي كه پرستاربايد به مددجوي داراي پيس ميكردائم آموزش دهد 1- علائم ايست قلبي و تنفسي 2- مراحل احياء قلبي ريوي 3- اقدامات لازم درBCLSوACLS 4- كاربرد صحيح دستگاه الكتروشوك درCPR 5- موارد استفاده داروهاي مختلف CPR 6- عوارض CPRوروش هاي پيشگيري 7- مراقبت هاي پس ازCPRموفق

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید