ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

لزوم آموزش مادران درمراقبت از نوزاد نارسلزوم آموزش مادران درمراقبت ازنوزاد نارس

 

 

 

يکی از بهترين و مؤثرترين راه ها برای جلوگيری از آسيب ها و صدمات ناشی از بستری شدن نوزاد نارس، درگير شدن فعال والدين در مراقبت از او می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت عملکرد مادران در امر مراقبت از نوزاد نارس در بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 انجام شد.

اين مطالعه از نوع توصيفی- مقطعی به صورت پايلوت می باشد. ابتدا 2 بيمارستان دارای بخش مراقبت ويژه نوزادان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت تصادفی انتخاب و 90 مادر دارای نوزاد نارس بستری شده در بخش مراقبت های ويژه نوزادان به صورت نمونه گيری آسان انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طريق مشاهده و تکميل چک ليست عملکرد ( شامل نحوه مراقبت آغوشی، ماساژ، شيردهی با پستان، تغذيه با فنجان و حمام نوزاد نارس) توسط دو پرستار آموزش ديده انجام شد. داده ها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌ های آناليز واريا نس يک طرفه و کای دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .

ميانگين سنی مادران مورد مطالعه 1 ± 27 با حداقل 16 و حداکثر 46 سال بود. بررسی مجموع نمرات 5 چک ليست مهارت ها نشان داد که 02/42 درصد مادران دارای عملکرد ضعيف، 16/41 درصد دارای عملکرد متوسط و82/16 درصد دارای عملکرد مناسب در زمينه مراقبت از نوزاد نارس بودند. بين عملکرد مادران با تحصيلات مادر، شغل مادر، سن مادر و وزن نوزاد رابطه آماری معنی داری وجود نداشت. همچنين تفاوت معنی داری بين رتبه تولد نوزاد و تعداد فرزندان بر حسب سطوح عملکرد مادران در زمينه مراقبت از نوزاد نارس مشاهده نشد(05/0 P> ) .

با توجه به نتايج پژوهش توصيه می شود آ موزش های لازم در زمينه نحوه مراقبت از نوزاد نارس در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان برای اين مادران ارائه گردد. انجام مطالعه با حجم نمونه بالاتر قابل طرح است.

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید