ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه Critical Care Nursing
تعریف رشته:پرستاری مراقب های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری استکه از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری ازبیماران بدحال ونیازمند به مراقبت های ویژه ،تقویت مبانی ،مدیریتی ،آموزشی،پژوهشی ،اخلاق ورفتار حرفه ای،موجبات مراقبت پرستاری ،کاهش ومرگ ومیر وعوارض بیماری در بخش های ویژه را فرامم میسازد.
تعاریف پرستاری مراقبت های ویژه
مراقبت محور ارتباط پرستار با بیمار مراقبت میباشد.وجوه این مراقبت در رفتار ،اعمال وخصوصیات پرستار نمایان میگردد.
مراقبت از پرستار مستلزم این میباشد که بیمار فردی است یگانه که در راستای دستیابی به اهدافش برای دسترسی به سلامتی بهتر توسط پرستارش همیاری میگردد.
مهارت های بالینی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
توانایی های پرستار درانجام وظایف ومداخلات ،با تلفیق علوم پرستاری ومهارت های وی به منظور انجام مداخلات پرستاری متبلور میگردد.این مداخلات شامل ارزیابی کامل بیمار ،مراقبت های ایمن پرستاری ،انجام دستورات پزشکی به صورت ماهانه ودرج صحیح کامل وصحیح این فرایند ها میباشد.
توانایی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
منظور از توانایی پرستار بهره وری جامع از تمامی توانمندی های حرفه ای اش میباشد که از این طریق قادر به به انجام وظایف خویش(در شرایط ویژه بیمار وبیماری)خواهد بود.این توانمندی ها شامل دانش،مهارت های بالینی،قضاوت به هنگام ،نگرش درست وتصمیم گیری درامتدادارزش ها واعتقادات متعالی میباشد.اگرچه تنها به این موارد محدودنمیباشد.
پرستار مراقبت های ویژه:
پرستار مراقبت های ویژه فردی است ورزیده ودارای دانش عالی که به عنوان عضوی فعال از گروه مراقبتی،وظیفه ارائه کاملترین ومناسب ترین مراقبت را به بیماران بد حال در بخش های ویژه به عهده دارد.دانش ومهارت های این پرستاران در راستای پیشگیری ازبیماری ها ،حفظ وارتقای سلامت ادامه در مان نوتوانی وآسایش وآرامش بیماران بد حال به کار گرفته میشود .پرستار مراقبت های ویژه کارایی حرفه ای خود را با آموزش مداوم (نظری و عملی)وپژوهش در رشته های مرتبط با محوریت بخش مراقبت ویژه تداوم میبخشد.
تفکر نقادانه:
پرستار مراقبت های ویژه در راستای ارزیابی سیر درمان بیماران بدحال ،از طریق تفکر نقادانه به حل مشکلات میپردازد.اجزای مهم تفکر نقادانه جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها وشناسایی پدیده های استنتاجی وتکرار ی میباشد.
نقش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
پرستار باکسب تجربه وشایستگی های اثبات شده قادر به شناخت وتحلیل شرایط بحرانی میشود .ایم امر با فراهم ساختن مراقبتی ایمن ،موثر ومبتنی بر اخلاق حرفه ای ،بهبودی بیماران وارتقا نظام سلامت را به دنبال خواهد داشت .همچنین پرستار با دارابودن ویژگی های رهبری گروه در مختلف واثرگذاری بر رفتار افراد ،دستیابی به رسالت رشته را موجب میشود.
اخلاق ورفتار حرفه ای
مسئولیت پذیری در راستای تطبیق با قوانین انجام وظایف از مهم ترین ویژگی های اخلاق و رفتار حرفه ای میباشد.اجزای جدایی ناپذیر این ویژگی ها شامل احترام به نظرات بیماران در تصمیم گیری ،ارتقا سلامت بیماران ،حفظ حریم خصوصی واطلاعات مرتبط با بیماران ،بیمار محوری ،احترام به قداست حیات،تامل و ارتباط دائم با اعضای متفاوت گروه ارائه دهنده خدمات درمانی برپایه احترام واعتماد میباشد.
پژوهش
ارائه خدمات روزآمد وبهینه پرستاری همواره نیازمند پژوهشاست.بنابراین ضمن کاربردی بودن تحقیقات ،به کارگیری نتایج عملی این تحقیقات در راستای ارتقای مراقبت های بالینی امری ضروری است.
ایمنی
استقرار عملکردی ایمن در محیط بخش مراقبت های ویژه امری بسیار حیاتی میباشد .پرستار بخش های مراقبت های ویژه همواره باید ایمنی بیماران ،خود وهمکاران رامدنظر داشته باشد مداخلات هوشمندانه در این راستا امری بسیار ضروری است.
استاندردهای مراقبت
استاندارهای پرستاری مراقبت های ویژه واژگانی برای ارزیابی عملکرد بالینی وغیربالینی پرستاران درمحیط کارمیباشد
سه وجه اصلی این واژگان را :
1-استاندارد های حرفه ای
2-حداقل توقعات بالینی
3-قوانین تشکیل میدهند.

ارتباط حرفه ای پرستاران با بیماران بد حال
پرستار موظف به ایجاد ارتباط مراقبتی-حرفه ای با بیماران میباشد.این ارتباط باید در راستای نیاز های درمانی بیمار وخانواده اش وبر پایه احترام واعتماد واستفاده به موقع از قاطعیت استوار باشد.همچنین مرزهای این ارتباط باید همواره محترم شمرده شوند وموارد تخطی از این مرزها به درستی شناسایی وترمیم گردند.
تاریخچه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
دردودهه اخیر در برخی از دانشگاه های معتبر دنیا ازجملهNottingham,JUC,UCSFوJOHNS HOPKINS STANFORDتوجه ویژه ای به راه اندازی دوره های آموزشی دانشگاهی برای پرستاران بالینی شده است.حاصل این امر ایجاد رشته های چون پرستاری پیشرفته پرستاری مراقبت های ویژه وزیر شاخه های پرستاری مراقبت های بیماری های قلب و عروق ،ریه کلیه ودیگر رشته های مشابه میباشد.
در ایران به دنبال نیاز به مراقبت های ویژه ،در سه دهه اخیر توجه خاصی به این امر شده است و به تبع ان همزمان با تاسیس مراقبت های ویژه دوره هایی در این خصوص در بعضی از مراکز برگزار میشد واز سال 1368 نیز رسما دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه 6ماهه پرستاری مراقبت های ویژه برگزارنمود.درحال حاضر در برخی از مراکز آموزشی دوره های 6 ماهه تخصصی مراقبت های ویژه CCU,ICUدیالیز و...برگزارمیگردد.
اهمیت کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
پرستار که از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی با همه ویژگی ها ی جسمی ،روانی ،اجتماعی واخلاقی سرکار دارد واز سویی دیگر براساس نظام ارزشهای اسلامی حاکم بر جامعه ،ملزم به رعایت حقوق انسان ها وبرقراری عدالت اجتماعی میباشد،باید از طریق خدمت رسانی مناسب پرستاری وانجام مراقبت های پرستاری به بیماران بدحال در تحقق ارزشها وباورهای فوق تلاش نماید.
آینده کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
چشم انداز رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه برای بهبود وضعیت پرستاری این رشته در سرتاسرکشور در ده سال آینده عبارتند از:
1-ارتقا استاندارد های مراقبتی وبهینه سازی وضعیت مراقبت های درمانی در بخش های ویژه
2-به حداقل رساندن مرگ میر بیماران بد حال با درنظر گرفتن استاندارهای جهانی
3- افزایش به کارگیری تئابیر مدیریتی،آموزشی وپژوهشی درمراقبت های ویژه پرستاری
4-افزایش توجه مدیران وسیاست گذاران نظام سلامت به بخش های ویژه بیمارستان ها وروند درمان بیماران بدحال

ضرورت کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
رسالت رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه عبارتند از کاهش مرگ ومیر وعواض بیماران بستری در بخش های ویژه وگسترش ساختاری در ارتقا روند مراقبت های پرستاری وتربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانایی های وفراتوانایی های لازم می باشد.
هدف کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
هدف کلی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه ،تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش نگرش وعملکرد لازم در زمینه حوزه کاری اصلی وتوانائیها لازم(رفتار حرفه ای،مهارت های ارتباطی،فناوری اطلاات،خودآموزی مادام العمر،پژوهش ،مدیریت وارتقا کیفیت،حل مساله و....)به صورت ذیل اشاره کرد:
الف)دانش پرستاری
ب)ارتقا مهارت های ارتباطی بهینه ومهارت های میان فردی ودرون گروهی بهینه در دانش آموختگان
ج)ارتقا نگرش وعملکرد لازم در مورد مراقبت از بیماران بد حال
د) ارتقا نگرش وعملکرد لازم در مورد رفتارحرفه ای
ه) ارتقا نگرش وعملکرد لازم در موردپژوهش های کاربردی
و) ارتقا نگرش وعملکرد لازم در موردicu ,ccu
ز) ارتقا دانش نگرش ومهارت مناسب در زمینه کاربرد مدیریت ،برنامه ریزی ،وارتقا کیفیت میتمر در امور مراقبت وآموزش مرتبط با بیماران بدحال
ح) ارتقا فراتوانایی خود آموزی مادام العمر از طریق تقویت وممارست مهارتهای خود ارزیابی وارتقا خود
ی)ارتقا فراتوانایی نقد خلاقانه وحب مساله در شرایط بحرانی
بازارکار کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی،آموزشی،پژوهشی،ومدیریتی است.
شرح وظایف کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مراقبتی
-ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری واجرای مداخلات لارم پرستاری جهن بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه.
-انجام ارزیابی های لازم وکمک در انجام ارزیابی های تهاجمی در بیماران بستری دربخش های ویژه
-تفسیر وتحلیل داده های جمع آوری شدهدرمورد بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه
-بکاربستن قواعد ورفتار حرفه ای درتعامل با همکاران ،بیمار ،خانواده وهمراهان وی
*وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش آموزشی
-روز آمد نمودن مستمر دانش ومهارت با استفاده از روش های متداول آموزش مداوم
-آموزش به سایر دست اندر کاران در امر مراقبت بیماران بدحال در بخش
-آموزش به سایر دانشجویان رشته پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه
-ارائه آموزش های لازم به بیمار ،همراهان،خانواده،وی در بخش های مراقبت های ویژه
*وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش پژوهشی
-طراحی وانجام پژوهش های کاربردی درمورد مشکلات وچالش های موجود در بخشهای مراقبت های ویژه بیماران بدحال
تولید شواهد ومقالات در منابع معتبر درمورد مراقبت بیماران بدحال
-انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز وتولید ارائه شواهد قابل تعمیم به کل کشور
ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل وخارج کشور در زمینه مراقبت های بیماران بدحال

*وظایف حرفه ای دانش اموختگان در نقش مدیریتی
-تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به بیماران بدحال در بخش های ویژه
-بهینه نمودن روند ارائه خدمات پرستاری به بیماران بدحال از طریق طراحی واجرای مداخلات
-به کارگیری ابزارها وروش های مدیریتی جهت ارتقا عوامل موثر برمراقبت پرستاری وکاهش میزان مرگ ومیر ،عوارض وناخوشی بیماران بدحال
-فراهم نمودن زمینه همکاری موثرومتقابل به صورت یک گروه بین همکاران شاغل در بخش
-اثرگذاری در رفتار انسان ها به عنوان یک الگوی حرفه ای

راهبردهای آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه براساس آخرین شواهد موجود در آموزش علوم پزشکی وبرپایه استراتژی اجرای آموزشی ،تلفیقی از استراتژی دانشجومحورstudent centeredواستادمحورteacher centeredمیباشد.

ظرفیت  پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
داوطلبان برای ورود به کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه علاوه بر صلاحیت های عمومی باید شرایط ذیل را داشته باشند.
الف)دارابودن مدرک شناسایی در رشته پرستاری مورد تایید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
ب)سلامت کامل جشم وروان
ج)موفقیت در آزمون ورودی
مواد آزمون وضرائب آن:
مواد آزمون ضریب
زبان 2
پرستاری داخلی و جراحی 2
پرستاری مراقبت های ویژه 5
بهداشت روان 1
بکارگیری کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه:
مطابق ظوابط وشرایط دفتر گسترش وارزیابی آموزش پزشکی میباشد.
12رشته های مشابه در خارج:
رشته های مشابه به صورت پرستاری بالینی در دانشگاه های ذیل وجوددارند:
University of California at sanfransisco(ucsf)
James cook university(jcd)
The university of Nottingham
John Hopkins university
Stanford university

رشته های مشابه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه در داخل کشور:
ندارد

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه پرستاری
دانلود سوالات آزمون پرستاری مراقبتهای ویژه
کارنامه آزمون ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
دروس امتحانی وضرایب مربوطه پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (نمایش ویدئویی)
منابع کنکور کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
درباره رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید