ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ امروز اول بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد.

 

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، محمدمهدی نوروزشمسی درباره آزمون دکتری وزارت بهداشت اظهار کرد: آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ در ۷۱ رشته و ۳۱ حوزه امتحانی با حضور ۱۱ هزار و ۹۴۴ نفر برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

۳بهمن؛ آغاز ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شده است.

نوروزشمسی خاطرنشان کرد: نتایج اولیه و کارنامه اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد و پس از آن انتخاب رشته انجام شد.

وی اظهار داشت: نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ امروز اول بهمن ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود.

به گزارش مهر، ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی در مجموع ۱۳۰۴ نفر اعلام شده بود که از این تعداد ۱۰۸۳ نفر به پذیرش عادی و ۲۲۱ نفر به پذیرش شهریه پرداز اختصاص داشت.

همچنین در دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت تعداد ۴۷ نفر در ۳۴ مرکز تحقیقاتی پذیرفته خواهند شد. ظرفیتی معادل ۲۰ نفر نیز به پذیرش رشته‌های تخصصی دندانپزشکی اختصاص یافت.

تذکرات مهم: الف- عدم ثبت نام هر يك از پذيرفتهشدگان در زمان مقرر، كه از سوي دانشگاه محل پذيرش تعيين ميشود، به منزله انصراف بوده و هيچگونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواهد بود. الزم به ذكر است اعالم اسامي پذيرفتهشدگان صرفاً براساس گزينش علمي بوده و انجام ساير مراحل پذيرش توسط دانشگاه مربوطه انجام ميشود. ب- پذيرش و ثبت نام نهايي داوطلبان، منوط به تأييد دانشگاه محل پذيرش )از جمله تأييد مدارک مربوط به سهميه، مطابقت رشته تحصيلي مقطع قبل با رشته پذيرفته شده داوطلب، وضعيت فراغت از تحصيل داوطلب و ...( ميباشد. چنانچه در زمان ثبتنام مشخص شود كه داوطلب حائز شرايط پذيرش بر اساس قوانين و مقررات نبوده است، قبولي وي لغو خواهد شد. مدارك مورد نياز جهت ثبت نام: -1 عكس 4×3 داوطلب -2 شناسنامه -3 كارت ملي -4 دانشنامه و ريز نمرات كارشناسي ارشد يا دكتري حرفهاي يا هر مدرک معتبري كه نشان دهنده فراغت از تحصيل باشد. -5 مدرک نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه )مختص برادران( -6 موافقتنامه بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از باالترين مقام مسئول اداري و گواهي مرخصي بدون حقوق ساليانه براي مربيان رسمي. -7 حكم استخدام رسمي قطعي يا آزمايشي )جهت استفاده كنندگان از سهميه مازاد مربيان رسمي(. -8 گواهي وضعيت طرح نيروي انساني ) اتمام طرح نيروي انساني، معافيت يا ترخيص از طرح نيروي انساني(.

9 مدارک نشان دهنده وضعيت سهميه، جهت استفاده كنندگان از سهميه رزمندگان، ايثارگران، همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانبازان، فرزند و همسر جانباز، فرزند و همسر مفقوداالثر. )كارت رزمندگي يا ايثارگري، نامه ستاد شاهد و ...(. -10 از تمامي پذيرفتهشدگان آزمون دوره دكتري تخصصي )D.Ph )و دكتري پژوهشي كه سند تعهد محضري به محل اشتغال خود ندارند و يا بورسيه وزارت متبوع و سازمانهاي ديگر نيستند )به غير از دانشگاههاي شهريه پرداز و آزاد اسالمي( تعهد محضري اخذ ميشود. تبصره -1 مستخدمان رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات تابعه و دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، تعهدات خاص استخدامي به واحدهاي مربوطه خواهند سپرد. تبصره -2 مستخدمان رسمي ساير وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، چنانچه هزينههاي تحصيلي ايشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذيرنده دانشجو پرداخت گردد، از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود. -11 پذيرفته شدگان سهميه بومي، هنگام ثبتنام موظف به سپردن تعهد محضري به دانشگاه محل تعهد و ارائه آن به دانشگاه محل پذيرش هستند. تذکرات مهم: -1 براساس آئيننامهها و به منظور جلوگيري از تقلب و تخلف در آزمونهاي ورودي، در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالي توسط داوطلب و يا هرگونه تقلب در كليه مراحل آزمون، در هر زمان از تحصيل، از ادامه تحصيل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طبق مقررات عمل خواهد شد. -2 در رشتههايي كه دانشجو بصورت مشترک بين دو دانشگاه پذيرش ميشود فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدأ )اول( خواهد بود )پذيرفتهشدگان ميبايست جهت ثبت نام به دانشگاه مبدأ مراجعه نمايند(. ضمناً دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محلي كه دانشگاه مبدأ تعيين مينمايد بگذراند. کارنامه: كارنامه براي مردودين حاوي نمره خام درس به درصد، نمره تراز درس به درصد، نمره كتبي، نمره آخرين فرد دعوت شده به مصاحبه، رتبه در سهميه و رتبه در كل و براي پذيرفتهشدگان مرحله اول عالوه بر موارد فوق، نمره مصاحبه، نمره نهايي و همچنين رتبه داوطلب و رتبه آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در هر انتخاب خواهد بود.

در پايان با آرزوي موفقيت براي همهي پذيرفتهشدگان به اطالع ميرساند اسامي رتبههاي برتر هر رشته نيمه دوم اسفند ماه به دفاتر استعداد درخشان و معاونتهاي آموزشي دانشگاههاي مربوطه ارسال خواهد شد. لذا متقاضيان استفاده از مزاياي رتبههاي برتر ميتوانند از نيمه اسفند ماه به بعد به واحدهاي فوقالذكر مراجعه نمايند.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید